пресса о театре

"Голос Адыга"

Шэн-хабзэхэр зэрахьэ

Республикэм и Камернэ музыкальнэ театрэу Хьанэхъу Адамэ ыцIэ зыхьырэм къэгъэлъэгъонхэр гъэшIэгъонэу щэкIох.IMG_5931.jpg

Адыгеим итхэкIо цIэрыIоу КIэрэщэ Тембот 1948-рэ илъэсым СССР-м и Къэралыгъо премие къыфагъэшъошагъ. «Насыпым игъогу», «Типшъашъэхэр», «Ны Iу­шым ыпхъу», «Шапсыгъэ пшъашъ», нэмыкIхэри еджакIохэм непи агу рехьых. ТхакIом итворчествэ искусствэм иIофышIэхэм зыфагъазэ, итхыгъэхэм атехыгъэ къэ­гъэлъэгъонхэр театрэхэм ащагъэуцух.

Лъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьимэ ыцIэ зыхьырэм КIуращынэ Аскэрбый «Шапсыгъэ пшъашъэр» щигъэуцугъ. Сулейманов Юныс «Шахъомрэ пшъэшъэ пагэмрэ» Iоф дишIагъ, Камернэ музыкальнэ театрэм къыщагъэлъэгъоным фигъэхьазырыгъ.

Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артисткэу Ирина Кириченкэмрэ Къэбэртэе-Бэлъкъарым изаслуженнэ артистэу, адыгэ ашугэу Теуцожь Цыгъо июбилейнэ медаль зыфагъэшъошэгъэ Абэнэкъо Рустамрэ роль шъхьа­Iэхэр къа­шIых. Сурэрэ Лэукъанрэ яоб­разхэр нэгум къыкIагъэуцох.

Артистхэу Бэгъ Алкъэс, Андроник Подурян, Елена Лепиховам, Светлана Корневам, ЛIый Бэлэ, Кобл Зурет, Виктор Серебрянскэм, Сергей Русалимовым, Александр Степановым, Уджыхъу Руслъан, Владислав Верещако, нэмыкIхэм рольхэр къашIыгъ.

— Спектаклэр гъогогъу 12 къэдгъэлъэгъуагъ, — къытиIуагъ Камернэ музыкальнэ театрэм ихудожественнэ пащэу, Урысыем, Адыгеим искусствэхэмкIэ язаслуженнэ IофышIэшхоу Сулейманов Юныс. – ЦIыфхэр езэщыхэрэп, джыри еплъыхэ ашIоигъоу къызыдгъэлъэгъощт мафэм къыкIэупчIэх.

— Сурэ ироль лъэшэу сшIогъэ­шIэгъон, лъэпкъ шэн-хабзэхэр къыщызэIупхынхэм фэшI шIыкIабэ къэбгъотын фае, — къыти­Iуагъ Ирина Кириченкэм.

— Къэгъэлъэгъоным тыхэлажьэзэ, ныбджэгъу тызэфэ­хъугъ, — къаIуатэ гущыIэр зэIэпахызэ артистхэу Абэнэкъо Рустамрэ Бэгъ Алкъэсрэ. Лъэпкъым итарихъ тызыIэпещэ.DSC0889320x30.jpg

— Сурэ ироль къэзышIырэ Ирина Кириченкэр адыгэ пшъа­шъэу къытщыхъугъ. Ролым гукIэ зыритыгъ, — къытиIуагъ сурэтышI-модельер цIэрыIоу СтIашъу Юрэ. — Адыгэ шъуашэр, тихабзэхэр дахэу зэрехьэх.

— Адыгэмэ ятарихъ зэрэбаир режиссерэу Сулейманов Юныс зэгъэфагъэу ыгъэпсыгъ, — игу­пшысэхэм тащегъэгъуазэ тарихъ шIэныгъэхэмкIэ докторэу Ацумыжъ Казбек. – Спектаклэм лъэпкъхэр зэфещэх.

Грузием изаслуженнэ артистэу, Адыгеим инароднэ артистэу Исуп Аслъан къашъохэр ыгъэуцугъэх. Адыгэ шъуашэм идэхагъэ, къа­шъохэм гупшысэу ахэлъыр къэгъэлъэгъоным къыхэщы. Композиторэу Тхьабысымэ Умарэ иорэдышъохэр спектаклэм щагъэ­федагъэх.

— Блащэпсынэ гурыт еджапIэм сыщеджэзэ КIэрэщэ Тембот ытхыгъэхэм атехыгъэ къэгъэлъэгъон­хэр къэтшIыщтыгъэх, джы спектаклэхэм тяплъызэ зэгъэпшэнхэр тэшIых, — къытиIуагъ Адыгэ Хасэм хэтэу Болэкъо Аслъан. — ЗэхэщакIохэм гъунэ имыIэу тафэраз.

ШIулъэгъу мэкъамэхэр

СкрипкэмкIэ шIулъэгъу мэкъа­мэхэр къегъэIогъэнхэм фэгъэхьыгъэ пчыхьэзэхахьэ мэзаем и 14-м Камернэ музыкальнэ театрэм щыкIощт.
А. Вивальди, И. Бах, В. Моцарт, П. Чайковскэм, нэмыкI композиторхэм аусыгъэхэр зэхахьэм щыIущтых. Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артистэу Аркадий Хуснияровым музыкантхэм пэщэныгъэ адызэрихьащт.

"ФэгушIощтых, дэуджыщтых"(Газета "Адыгэ макъ")

Адыгэ Республикэм и Камернэ музыкальнэ театрэу Хьанэхъу Адамэ ыцIэ зыхьырэм къэгъэлъэгъон гъэшIэгъон непэ щызэхащэщт.

image-9.jpgРеспубликэм изаслуженнэ артистэу Александр Степановым ыныбжь илъэс 70-рэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ пчыхьэзэхахьэр театрэм щыкIощт.

Ж. Брикер икомедиеу «НэхэмкIэ плъэгъурэр пшIошъ умы­гъэхъу», Ж. Оффенбах иопереттэу «Еленэ дахэм», Андрей Семеновым икомедиеу «Старомоднэ амурхэм», В. Шекспир икомедиеу бырсыр бащэ къызыхэкIырэм упэуцун зэрэплъэкIыщтым, нэмыкI­хэм афэгъэхьыгъэхэм Александр Степановым рольхэр къащешIых.

Музыкальнэ театрэм Iоф щып­шIэныр IэшIэхэп. Александр Степановым къызэрэхигъэщыгъэу, роль пэпчъ хэушъхьафыкIыгъэу зыфегъэхьазыры. Артистыр къы­зэрэгущыIэрэм дакIоу, орэд къеIо, къэшъо. Искусствэр зыгъэбаирэ амалхэр егъэфедэх.

Камернэ музыкальнэ театрэу А. Хьанэхъум ыцIэ зыхьырэм ихудожественнэ пащэу, Урысыем ыкIи Адыгеим искусствэхэмкIэ язаслуженнэ IофышIэшхоу Сулейманов Юныс Александр Степановым къыщытхъугъ, сэнэхьатэу къыхихыгъэм зэрэфэшъыпкъэр хигъэунэфыкIыгъ.

Театрэм щыкIорэ къэгъэлъэгъон­хэм цIыфыбэ яплъы. Композиторхэу Андрей Семеновым, Михаил Арзумановым, Александр Гончаровым, нэмыкIхэм аусыгъэ­хэр къэгъэлъэгъонхэм ащэжъынчых. Ф. Лоу имюзиклэу бзылъфыгъэ дахэм ехьылIагъэр непэ театрэм къыщагъэлъэгъощт. Къашъохэр Грузием изаслуженнэ артистэу, Адыгеим инароднэ артистэу Исуп Аслъан ыгъэуцугъэх. Александр Степановыр, Ирина Кириченкэр, Елена Лепиховар, нэмыкI артистхэр къэгъэ­лъэгъоным щытлъэгъущтых.

И 13-м къызэIуахы

Адыгэ Республикэм и Камернэ музыкальнэ театрэу Хьанэхъу Адамэ ыцIэ зыхьырэм илъэсыкIэ IофшIэгъур Iоныгъом и 13-м ригъэжьэщт.

И 13-м къызэIуахы

— «Опереттэр сишIулъэгъу» зыфиIорэ къэгъэлъэгъонымкIэ илъэс IофшIэгъур тыублэщт, — къытиIуагъ Камернэ музыкальнэ театрэу А. Хьанэхъум ыцIэ зы­хьырэм ихудожественнэ пащэу, Урысыем, Адыгеим искусствэхэмкIэ язаслуженнэ IофышIэшхоу Сулейманов Юныс. — Опереттэр цIыфхэм ашIогъэшIэгъон. Искусствэм ыбзэ гурыIогъошIоу зэрэщытыр зэхахьэм къыщыдгъэлъэгъощт.

Галина Лодяновам ытхыгъэм техыгъэхэу классикэм хэхьагъэхэ произведениехэр зэхахьэм къыщаIощтых. И. Кальман, И. Штраус, Ф. Лоу, Ж. Оффенбах, фэшъхьафхэм яопереттэхэм къахахыгъэхэ ариехэр артистхэм къаIощтых, къашъохэр къагъэлъэ­гъощтых. Опереттэр музыкальнэ жанрэм щагъэлъапIэ, сэмэркъэу зыхэлъ едзыгъохэр театрэр зышIогъэшIэгъонхэм псынкIэу къагурэIо.

Камернэ музыкальнэ театрэм шэнышIу зэрэфэхъугъэу, Iоныгъо мазэм и 13-м пчыхьэзэхахьэу щыIэщтыр рагъэжьэным ыпэкIэ зэнэкъокъухэр яIэщтых. Культу­рэм, искусствэм афэгъэхьыгъэхэ уп­чIэхэр зэхэщакIохэм къатыщтых, джэуапхэр анахь дэгъоу къэзытыжьыхэрэм шIухьафтынхэр афа­шIыщтых. Театрэм и Илъэс Камернэ музыкальнэ театрэм Iоф­шIэн дэгъухэмкIэ хигъэунэфыкIыщт.

Сурэтхэм арыхэр: Камернэ музыкальнэ театрэм иартистхэр.

Щытхъур Къырым къыщахьыгъ

Ижъырэ искусствэм фэгъэхьыгъэ я ХХI-рэ Дунэе фестивалэу «Боспор агонхэр» зыфиIорэр Керчь щыкIуагъ. Европэм, Азием ятеатрэхэр зэнэкъокъум щызэIукIагъэх.

IMG 5568

Источник...

Керчан очаровали артисты из Адыгеи

Сегодня в рамках фестиваля «Боспорские агоны» в Керчи представили оперетту Ж.Оффенбаха «Прекрасная Елена» в исполнении камерного музыкального театра Республики Адыгея им. А.А.Ханаху..

Этот театр впервые выступает в Керчи. Представленная оперетта является новым прочтением античного мифа о похищении Елены. Герои спектакля являют собой острую ироничную пародию на современное общество.

В некоторых сценах артисты выходили на сцену прямо из зала, легкость подачи, юмор и мастерство артистов буквально очаровали керчан, которые не уставали аплодировать гостям.

Источник

сми

 

Камерный музыкальный театр Адыгеи примет участие в международном фестивале античного искусства

Камерный музыкальный театр им. А. Ханаху станет участником XXI международного фестиваля античного искусства «Боспорские агоны». Коллектив покажет спектакль «Прекрасная Елена».

image 6 1

Источник:

Камерный музыкальный театр Адыгеи выступит на фестивале «Боспорские агоны»

«Прекрасная Елена» из Адыгеи зазвучит в Крыму

10d9fe6d373d7166ef25486c9bc1db11

Источник:

ЩыIэныгъэм къыхэхыгъэм уепIу

Адыгэ Республикэм и Камернэ музыкальнэ театрэу Хьанэхъу Адамэ ыцIэ зыхьырэм ипчыхьэзэ­ха­хьэ Кощхьаблэ щыкIуагъ.

IMG 0935

КIэрэщэ Тембот ытхыгъэм техыгъэу «Шахъомрэ пшъэшъэ пагэмрэ» зыфиIорэ къэгъэлъэ­гъоныр режиссерэу Сулейманов Юныс ыгъэуцугъ. Орэдышъоу спектаклэм щыIурэр зэлъашIэрэ композиторэу Тхьабысым Умарэ ыусыгъ.

— 2019-рэ илъэсыр театрэм и Илъэс. Хэгъэгу зэошхом офицерэу хэлэжьэгъэ Тхьабысым Умарэ псаугъэмэ, ыныбжь мыгъэ илъэси 100 хъущт. Ахэр къыдэтлъытэхи, композиторым ирайон гупсэ музыкальнэ спектаклэр къыщыдгъэлъэгъонэу мурад тшIыгъэ, — къытиIуагъ Камернэ му­зыкальнэ театрэм ихудо­жественнэ пащэу, Урысыем, Адыгеим искусствэхэмкIэ язаслуженнэ IофышIэшхоу Сулейманов Юныс.

2018-рэ илъэсым я ХVI-рэ фестивалэу «Пшызэ театральнэр» Краснодар щызэхащагъ. ОсэшI купым хэтыгъэх Москва, Москва хэкум, Санкт-Петербург къарыкIыгъэхэ театровед, критик цIэ­рыIохэу Алексей Садовскэр, Олег Лабозиныр, Глеб Ситковскэр, Оксана Кушляевар, нэмыкIхэри.

Читайте полностью:

 

В Адыгее к 100-летию композитора Умара Тхабисимова в ауле Кошехабль пройдет спектакль

В основе постановки лежит повесть основоположника национальной литературы Тембота Керашева, а украшением стала музыка выдающегося адыгского композитора. В Камерном музыкальном театре им.А.А.Ханаху этот спектакль идет три сезона. От остального репертуара его отличают положенные в основу литературное и музыкальное произведения деятелей Адыгеи. Образы повести Тембота Керашева «Месть табунщика» оживил на сцене музыкального театра режиссер Юнус Сулейманов.

Еще в 2016 году театр, на сцене которого идут мировые классические оперетты, мюзиклы и разножанровые спектак­ли, обратился к национальной драматургии. Постановка «Табунщик и гордая девушка», насыщенная вокалом и живой симфонической музыкой, погружает зрителя в события позапрошлого века.

Тембот Керашев в своей повести создал образ думающего и сомневающегося молодого парня, который в итоге выбрал в жизни верный путь.

Время действия — конец XIX века, место действия — один из адыгских аулов. Главный герой — простой табунщик Лаукан — влюбился в гордую девушку Суру. Парень-сирота с непростой судьбой завоевывал сердце избалованной аульской красавицы. На протяжении двух актов два героя вместе преодолевают перипетии судьбы на пути к своему счастью.

У этой постановки есть давняя предыстория. В далеком 1987 году, будучи режиссером адыгейской труппы драмтеатра, тогда молодой режиссер Юнус Сулейманов поставил эту пьесу, но в драматическом ключе. Тогда же композитор Умар Тхабисимов написал к постановке музыку. Спустя почти 30 лет эти труды вновь оказались востребованными. Аранжировки для симфонического оркестра выполнил заслуженный артист Адыгеи Аркадий Хуснияров, который также дирижирует оркестровой группой в спектакле.

Роль Лаукана исполняет артист Кабардино-Балкарского музыкального театра Рустам Абаноков. Черкешенку Суру играет заслуженная артистка Адыгеи Ирина Кириченко. Также для участия в постановке приглашен ансамбль творческого объединения «Ошад» — «Ащэмэз», который исполняет в спектакле старинные адыгские песни.

Режиссер Юнус Сулейманов сохранил авторский дух повести, но немного сместил акценты. Социальную линию конфликта разных сословий (представителей знати орков и народа — фокотлей) он отодвинул на второй план.

— На первый план вышла извечная тема любви и взаимоотношений, которая актуальна во все времена и понятна публике любого возраста. На глазах зрителей главная героиня из своенравной капризницы пре­вращается в чуткую любящую девушку, для которой любовь становится выше материальных благ, — рассказала «СА» заведующая литературной частью театра Галина Лодянова, которая вместе с режиссером Юнусом Сулеймановым работала над инсценировкой и созданием диалогов.

Стихи для вокальных партий главных действующих лиц написал заслуженный артист Адыгеи Станислав Сиюхов.

Герои поют сольно, дуэтами и в хоре, а гармоничными связками между сценами становятся хореографические номера в постановке балетмейстера — заслуженного артиста Грузии, заслуженного деятеля искусств Адыгеи Аслана Исупова.

Около полусотни костюмов, соответствующих времени и национальным особенностям, создала художник-модельер Карина Пигасова. Сценографией занимался заслуженный художник Адыгеи Рамазан Сиюхов.

За три сезона спектакль увидели не только в столице республики. В 2018 году он был показан в Краснодаре на фестивале «Кубань театральная» им.Куликовского и получил награду за лучшее музыкальное оформление.

В Кошехабле показ спектакля состоится 30 апреля.

влаопф

Источник

Театрэм и Илъэс фэгъэхьыгъ

ЩыIэныгъэр къагъэлъагъо

Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ театрэм и Илъэс фэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъоныр гъэшIэгъонэу зэ­хи­щагъ.

IMG 1529 1

Источник...

Доктор для фортепиано. О второй профессии музыканта, артиста-вокалиста Владислава Верещако

Владислав Верещако — профессиональный музыкант. После окончания музыкального училища в Майкопе учился в консерватории, работал в Казанском театре оперы и балета. С 2004 года он артист-вокалист Камерного музыкального театра им.А.Ханаху. Настройка фортепиано для него приятное хобби, ставшее второй профессией, о которой не догадываются не то что зрители, но и многие коллеги по театральному цеху.

— От правильной настройки инструмента зависят красота и чистота звука, упругость клавиш, множество нюансов, ничего не говорящих несведущему человеку. На расстроенном фортепиано невозможно показать всю красоту музыкального произведения. И для нас, пианистов, настройщик не просто технический мастер, а высококлассный музыкант. Чем выше его квалификация, тем качественнее его работа, — уверена преподаватель детской школы искусств №1, концертмейстер Елена Фоменко.

Читайте статью...

влад

ART 1740 fill 400x601

 

Непэ театрэм и Дунэе маф

ИгъэкIотыгъэу хагъэунэфыкIы

Театрэм и Дунэе мафэ фэгъэхьыгъэ зэхэхьэ гъэшIэгъонхэр Адыгэ Республикэм щэкIох. Гъэтхапэм и 25-м къыщыублагъэу хэгъэгу Iофтхьабзэхэм театрэхэр ахэлажьэх.

logo

IMG 0053

Непэ театрэм и Дунэе маф

Ждем «Обыкновенного чуда»

 

    Камерный музыкальный театр РА им. А.А. Ханаху в рамках творческого форума «Кубань театральная» показал музыкальный спектакль по мотивам произведения Тембота Керашева «Табунщик и гордая девушка» на музыку Умара Тхабисимова.

— Наш театр неоднократно принимал участие в фестивале «Кубань театральная», — рассказывает художественный руководитель Юнус Сулейманов. — Однако в этом году наше выступление можно назвать особенно успешным. Театр стал победителем в номинации «Лучшее музыкальное оформление. За создание музыкального спектакля».

    В оригинале произведение носит название «Месть табунщика». В постановке использована музыка композитора Умара Тхабисимова в обработке Аркадия Хусниярова и Михаила Арзуманова. Главные роли в спектакле исполнили заслуженная артистка Республики Адыгея Ирина Кириченко и заслуженный артист Кабардино-Балкарии, ведущий солист Государственного музыкального театра КБР Рустам Абаноков.

Юнус Сулейманов - о создании музыкального театра и любви зрителей

 

 

 

 «Наше искусство - путь по лезвию ножа. Чуть в сторону - и легко можно свалиться в неуспех. Если у режиссёра или зрителя не хватает вкуса, спектакль сразу провисает. Поэтому привить вкус зрителю - основная цель театра», -  считает худрук Камерного музыкального театра Адыгеи, лауреат премии имени братьев Соловьёвых.

 image 1

Заслуженная награда

- Что для вас значит присуждение главной премии Майкопа?

 - Это большая честь. Братья Соловьёвы были не только отличными врачами, но и меценатами строительства Пушкинского дома, где сегодня активно работают два театра республики. Помимо этого, они организовали в Майкопе театральный кружок, в котором один из братьев, Василий Фёдорович, был даже  режиссёром. Об этом мне рассказал их праправнук, композитор и дирижёр-постановщик Московского театра оперетты Андрей Семёнов, который тесно сотрудничает с нашим театром. 

Считаю, что премия заслужена не только мною - она в равной степени принадлежит нашему коллективу и тем людям, которые помогали  становлению и развитию театра.

 - В этом году Камерному музыкальному театру Адыгеи исполняется 25 лет. Каковы его самые главные достижения?

 - Умение преодолевать трудности и приумножать свой репертуар в интересах зрителя. В 90-е годы я обратился к министру культуры республики Адаму Ханаху с предложением создать в Адыгее музыкальный театр. Многим тогда казалось: о каком театре речь, когда людям месяцами не платят зарплату, когда страна на глазах разваливается? Но, несмотря ни на что, вместе с Адамом Ханаху, его первым заместителем Анзауром Тлехучем и председателем Адыгейского отделения Союза театральных деятелей Заурбием Зеховым мы начали делать первые шаги по созданию театра, музыкальным руководителем был назначен Мурат Хупов. Скептиков было много. Но мы творим уже 25 лет! За это время на сцене театра было поставлено около 70 спектаклей.

Культура: «Кубань театральная-2018». Первые впечатления

 На протяжении трех десятилетий этот фестиваль является поводом для впечатлений, размышлений, анализа. В этом году он традиционно стартовал 15 ноября – в день рождения народного артиста СССР, лауреата Государственной премии М.А. Куликовского. Сегодня он носит его имя, а когда-то Михаил Алексеевич был главным первым зрителем и его непререкаемым авторитетом. Сегодня ему всё еще нет равных, хотя в последние годы в городе, да и в крае появилась интересная режиссура.

 После трех дней работы (а это, поверьте, нелегкий труд) уже понятно, что фестиваль будет интересным. И у него есть особенность. На сцене появилась драматургия на кубанскую тему. Точнее можно было бы это назвать инсценировками. Сразу три местных автора получили свое воплощение. Владимир Рунов в Краевом академическом театре драмы был представлен спектаклем «Мартышка», Тембот Керашев – повестью «Месть табунщика», тогда как Виктор Лихоносов в Музыкальном театре им. Леонарда Гатова – одноименной постановкой «Наш маленький Париж». Это масштабное действие, где главным героем становится Краснодар (Екатеринодар), будем надеяться, получит достойную оценку взыскательного жюри. Его осмыслению, анализу мы, впрочем, уже посвятили немало строк. Хотя, наверное, он заслуживает и новых, глубоких размышлений. Но формат статьи не позволяет этого сделать. Ведь «Кубань театральная» лично для меня важна своей возможностью посмотреть те спектакли, что приехали из дальних уголков края.

Къэгъэлъэгъонхэм тызэфащэ

 «Пшызэ театральнэр-2018-рэ» зыфиIоу шэкIогъум и 15 — 22-м Краснодар щыкIуагъэм Адыгэ Республикэм итеатри 4, Краснодар краим итеатрэхэр хэлэжьагъэх.

СССР-м инароднэ артистэу, РСФСР-м ипремие къызыфагъэшъошагъэу М. А. Куликовскэм ыцIэкIэ зэхащэрэ театральнэ фестивалыр илъэс къэс нахь гъэшIэгъон мэхъу. Хэлажьэхэрэм япчъагъэ зэрэхахъорэм дакIоу, театрэхэр зэIукIэхэзэ, яIэпэIэ­сэныгъэ хагъэхъонымкIэ Iоф-­шIэ­кIэшIум кIырэплъых.

Урысыем итеатрэхэм яIофы­шIэхэм я Союз икъутамэу Краснодар щыIэр кIэщакIо фэхъуи, 1988-рэ илъэсым фестивалыр апэрэу зэхащэгъагъ. 1992-рэ илъэсым Краснодар краим иадминистрацие культурэмкIэ и Гъэ­IорышIапIэ зэхэщэкIо купым гъусэ фэхъугъ. 2010-рэ илъэсым Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ фес­тивалым изэхэщакIохэм ащыщ хъугъэ.

Театры Адыгеи вошли в число победителей фестиваля " Кубань театральная"

Театры Адыгеи вошли в число победителей фестиваля «Кубань театральная»

Театры из Адыгеи одержали победу в нескольких номинациях фестиваля «Кубань театральная».

Камерный музыкальный театр республики получил награду за лучшее музыкальное оформление спектакля «Табунщик и гордая девушка». Поставновка создана по мотивам повести Тембота Керашева, музыка Умара Тхабисимова. Режиссер спектакля - Юнус Сулейманов.

Национальный театр Адыгеи на конкурсе представил спектакль «Слуга двух господ», режиссер Тимур Исупов. Исполнительница роли Смеральдины - актриса Асиет Вайкок стала лауреатом фестиваля в номинации «лучшая роль второго плана». В номинации «лучшая мужская роль» победу одержал артист Зуральбий Зехов, сыгравший главного героя – Труффальдино.

XVI фестиваль «Кубань театральная – 2018» имени народного артиста СССР, лауреата Государственной премии РСФСР М.Куликовского проходил с 15 по 22 ноября в Краснодарском академическом театре драмы.

image 4

Источник :Газета "Советская Адыгея"

Новости

"ТЕАТР В СЕТИ": СМОТРЕТЬ СПЕКТАКЛИ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
Театры по всему миру пытаются выйти к зрителям со своими постановками, несмотря на закрытие зрительных залов. В ситуации, когда...
Важная информация об отмене спектаклей
Дорогие зрители! В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции Камерный музыкальный театр им.А.А.Ханаху отменяет 20 марта музыкальную гостиную "Виват, театр!" и...
Начало нового проекта в Камерном музыкальном театре -Пресс-клуб!
Пресс-клуб – это объединение творческих людей, профессиональная цель которых – научиться писать о театре в разных жанрах. Главное достоинство клуба...
Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru
В соответствии с частью 15 статьи 95.2 Закона № 273-ФЗ результаты независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями учитываются...
В Доме культуры поселка Тимирязева состоялся показ музыкального спектакля "Я живу на улице героя" в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
26 февраля в Доме культуры поселка Тимирязева состоялся показ музыкального спектакля «Я живу на улице героя» в...
Видеоролик об истории создания Камерного музыкального театра Республики Адыгея им.А.А.Ханаху
Дорогие зрители! Вы просили нас разместить видеоролик об истории создания Камерного музыкального театра им.А.А.Ханаху. Переходите по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=QJnowu5UDSU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3I_D-_kL_PX6pG1ViIK4fzzdPod2cVHjaifXLONKxVKUcLVQOkNJ1PtyY...
Все новости
Камерный музыкальный театр республики Адыгея им. А.А. Ханаху

Адрес: Россия, Республика Адыгея Майкоп, Краснооктябрьская улица, 61

Телефон приемной: +7 (8772) 52-41-83

Телефон бухгалтерия: +7 (8772) 52-30-66

Телефон кассы: +7 (8772) 52-09-22

Телефоны администрации: +7 (928) 467-44-77, +7 (961) 971-25-80

Email: kmt93@list.ru

График работы кассы: