пресса о театре

( 0 Голосов ) 
Категория: пресса о театре
Просмотров: 243
Печать

ГущыIэ щэрыом узэлъекIу

Адыгэ Республикэм и Камернэ музыкальнэ театрэу Хьанэхъу Адамэ ыцIэ зыхьырэм ихудожественнэ пащэу, Урысыем, Адыгеим искусствэхэмкIэ язаслуженнэ IофышIэшхоу Сулеймэн Юныс гущыIэгъу тызыфэхъум, тарихъым инэкIубгъохэм гукIэ зафэдгъэзэжьыгъ, мурадэу яIэхэм тащигъэгъозагъ.

— Камернэ музыкальнэ театрэу Хьанэхъу Адамэ ыцIэ зыхьырэм ия 25-рэ илъэс IофшIэгъу чъэпыогъум и 20-м тыублэщт, — къытиIуагъ Сулеймэн Юныс. — Спектаклэхэр, мюзиклэхэр, нэмыкIхэр къэтэгъэлъагъох.

— ТIысыпIэ нэкI залым имыIэжьэу къэгъэлъэгъонхэр зэхэшъощэх. ЦIыфхэм нахь ашIогъэшIэгъонхэр къыхэжъугъэщын шъолъэкIа?

— ЩыIэныгъэр зэгъэпшэнхэм къагъэбаи. Хъугъэ-шIагъэхэр зэфэтхьысыжьхэзэ, искусствэм пыщагъэхэм нахь ящыкIагъэу тлъытэхэрэр къыхэтэгъэщых. Улъыхъомэ, къэмыгъотын щыIэп. Хьанэхъу Адамэ ыцIэ зэрифэшъуашэу театрэм ыхьыным тишъыпкъэу тыпылъ.

— Театрэм ипшъэрылъхэр ыгъэцэкIэнхэм фэшI артистхэм ялъытыгъэр бэ. Кадрэхэм яIофыгъохэр къэпIуатэ тшIоигъу.

— КъэшъуакIохэр, орэдыIохэр, едзыгъохэр спектаклэхэм къащызышIыщтхэр тищыкIагъэх. Аужырэ илъэсхэм зэхъокIыныгъэ инхэр тиIофшIапIэ фэхъугъэх, процент 80-р кIэу тштагъэ.

— Хэта къежъугъэблагъэрэр, артистхэр тыдэ къикIыхэра?

— Адыгэ Республикэм искусствэхэмкIэ иколледж, апшъэрэ еджапIэхэм гъусэныгъэ адэтэшIы. НыбжьыкIэхэр арых тштагъэхэр. ЗэкIэми ухьазырыныгъэ дэгъу яIэу къасIорэп, ясэнаущыгъэ къызэIуахынымкIэ амалышIухэр ятэтых. Артистыр къабзэу гущыIэн, орэд къыIон фае. Къэшъоным фэмыгъэсагъэ хъущтэп.

— Къэгъэлъэгъонхэм тяплъы, тшIогъэшIэгъоных. Адыгеим итхакIохэм нахьыбэрэ зафэжъугъэзэщта?

— Ащ фэдэ упчIэм сыкъежэщтыгъ. КIэрэщэ Тембот ытхыгъэм техыгъэу «Шахъомрэ пшъэшъэ пагэмрэ» джыри къэдгъэлъэгъощт. «Угощэ дэгъумэ, урихьылIагъ» зыфиIоу Цэй Ерстэм ипьесэ икIэрыкIэу Iоф дэтэшIэ, ятIонэрэу театрэм щыдгъэуцужьыщт.— Композиторхэр Адыгэ Республикэм щыщых.

— Ары. Тхьабысымэ Умар ыкIи Хъупэ Мурат орэдышъохэр зыусыгъэхэр.

— Апэрэу къэжъугъэлъэгъощтхэм ацIэ къепIуагъэгоп.

— Адыгеим инароднэ артистэу, Грузием изаслуженнэ артистэу Исуп Аслъан балетэу «Адыифыр» егъэуцу. Искусствэр зыгъэлъапIэхэрэм къэгъэлъэгъоныр къагурыIощтэу сэлъытэ. ОшIа, ащ фэдэ балетхэм тясагъэп тиреспубликэ тыщяплъынэу…

Уигъусэм уегъэлъэшы

— Юныс, упчIэу къыостыщтыр гум «щэчэрэгъу», гъэзетеджэхэр Iофым щыдгъэгъуазэхэ сшIоигъу.

— КъаIо упчIэр, къаIо.

— Камернэ музыкальнэ театрэр зэфэшIыжьыгъэн фаеу бэмэ алъытэщтыгъ. Арэу щытми, илъэс 25-рэ хъугъэу Iоф ешIэ, ыпэкIэ лъэкIуатэ. Уиджэуап тегъэдэIуба.

— Тыкъызыщытхъужьырэп, ау шъхьэихыгъэу къыхэзгъэщынэу сыфай. Адыгэмэ «IэхъотегъэкI» зыфаIорэм фэдэу Iоф тшIэу зыкIи къыхэкIыгъэп. ГущыIэу «театрэм» мэхьанэу иIэр къыдгурэIо, тэгъэлъапIэ. Тикъэгъэлъэгъонхэм яплъыхэрэм тхылъым къыдатхэрэм теджэ, яшIоигъоныгъэхэр зэрэдгъэцэкIэщтхэм тыпылъ. Тафэраз театрэм иныбджэгъухэм, IэпыIэгъу къытфэхъухэрэм. Гъогу тэрэз тытетэу искусствэм лъагъо зэрэщыпхырытщырэр къытаIо.

— Къыжъудезыгъаштэхэрэм ацIэхэр къытфеIохэба.

— ЯеплъыкIэхэр зыдэтхэгъэ тхылъым ори уеджагъ. Адыгеим щыщхэу театрэм иныбджэгъухэр шъэ пчъагъэ мэхъух. Апшерон, Шытхьэлэ районхэм, нэмыкIхэм къарыкIыгъэхэр тиспектаклэхэм ащытэлъэгъух. Урысыем итеатрэхэм яIофышIэхэм я Союз икъутамэу Адыгеим щыIэм ипащэу, Урысыем изаслуженнэ артистэу, Адыгэ Республикэм инароднэ артистэу Зыхьэ Заурбый IэпыIэгъу къытфэхъу, культурэмкIэ республикэм и Министерствэ, нэмыкIхэм тафэраз. Гъусэныгъэ къыбдэзышIырэм кIуачIэ къыпхелъхьэ. Лъапсэ зимыIэ чъыгырэ шъэогъу зимыIэ цIыфырэ дунаим темытэу сэлъытэ. Ныбджэгъуныгъэ зыдысиIэхэм щыIэныгъэм лъагъоу щыпхырысщырэр агъэпытэ, гъогу шъуамбгъом сытехьанымкIэ гупшысэшIухэр сагъэшIых.

Къяжэх

— КультурэмкIэ Министерствэм къыщысаIуагъэр сшIогъэшIэгъон. Адыгэ пшысэхэм атехыгъэ къэгъэлъэгъонхэр шъогъэхьазырых.

— Къуекъо Налбый ытхыгъэм техыгъэр кIэлэцIыкIухэм, ны-тыхэм агу рехьы. «Шъэожъыемрэ ЦэIунэжъымрэ» зыфиIорэр музыкальнэ театрэм къыгъэлъэгъощт. Пшысэм къыхэдгъэщырэр шIур ем зэрэтекIорэр ары. Джырэ уахътэ ащ фэдэ къэгъэлъэгъонхэр тищыкIагъэх.

— Театрэр цIыфхэм апае щыI, ыпэкIэ лъэкIуатэ. Хэта къышъуажэрэр, илъэс IофшIэгъур ежъугъажьэмэ тыдэ шъукIощта?

— Мыекъуапэ имызакъоу, тирайонхэм, Краснодар краим ипсэупIэхэм тащыIэщт. Театрэм псэ къыпызыгъакIэрэр къэгъэлъэгъонхэм яплъырэ цIыфхэр арых. Театрэр зыгу рихьыхэрэм, ныбджэгъоу иIэхэм япчъагъэ хэдгъэхъощт.

— Артист дэгъухэр театрэм иIэх. АцIэ къытфепIомэ тигопэщт.

— Артист уимыIэу театрэ зэхэпщэн плъэкIыщтэп. Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артистхэу Александр Степановым, Надежда Максимовам, Ирина Кириченкэм, Михаил Кабановым, Елена Лепиховам, Елена Сороковскаям роль шъхьаIэхэр къашIых, едзыгъохэм ахэлажьэх. Артистхэу Давид Манакьян, Владислав Верещако, Кобл Зурыет, ЛIыин Бэлэ, Светлана Корневам, Евгения Поляковам къэгъэлъэгъонхэм зафагъэхьазыры. Артистым инэшанэхэр дэгъоу къагурэIо.

— Композиторэу Михаил Арзумановыр…

— Адыгэ Республикэм инароднэ артистэу Михаил Арзумановым шъхьафэу сыкъытегущыIэ сшIоигъу. Орэдхэр еусых, къеIох, студентхэр регъаджэх. Адыгеим фэгъэхьыгъэ орэдэу ыусыгъэр республикэм иконцерт хэхыгъэхэм ащэжъынчы. Классикэм хэхьэгъэ пьесэхэм атехыгъэ къэгъэлъэгъонхэм рольхэр къащешIых.

— Оркестрэр шъуигъусэу мюзиклэхэр гъэшIэгъонэу къэшъогъэлъагъох.

— Музыкэр нахьышIоу къыбгурыIоным фэшI орэдышъор зыгъэIурэр плъэгъун фае. Дирижерэу, Адыгеим изаслуженнэ артистэу Аркадий Хуснияровыр оркестрэм ипащ. Урыс, адыгэ музыкальнэ произведениехэр къэгъэлъэгъонхэм ащызэхэтэхых.

— Шъуиартистхэр жанрэ зэфэшъхьафхэм ахэлажьэх. Артистыр исэнэхьат дэгъоу фэлэжьэным фэшI сыда анахьэу ищыкIагъэр?

— Апэ исэнэхьат ыгъэлъэпIэн фае. Артистым къыIорэ гущыIэр къедэIурэм лъыIэсы зыхъукIэ, артистымрэ залым чIэсымрэ язэпхыныгъэхэр мэпытэх. ГущыIэр щэрыоу щэрэт. ИнэплъэгъукIэ къыбдэгущыIэрэ артистым урегъэгупшысэ. Тэ тикъэгъэлъэгъонхэр гурыIогъуае къызыщыхъухэрэм таIокIэ. Тыкъаубыным дэгуIэхэрэп. Уахътэ зытешIэкIэ гущыIэр, орэдыр, музыкэр зэрэзэпхыгъэхэм гу лъатэ, спектаклэм уасэ фашIын алъэкIы.

— Чъэпыогъум и 20-м 2017 — 2018-рэ илъэс IофшIэгъур ежъугъэжьэщт. Спектаклэу тызэплъыщтым ыцIэ къытаIоба.

— Оффенбах ытхыгъэм техыгъэу «Прекрасная Елена» зыфиIорэ опереттэр апэрэу Мыекъуапэ къыщыдгъэлъэгъощт. Дирижерыр А. Хуснияров, къашъохэр А. Исупэм ыгъэуцугъэх. Искусствэр зышIогъэшIэгъонхэр къэгъэлъэгъоным къетэгъэблагъэх.

— Шъуигъэхъагъэхэм ахэжъугъэхъонэу шъуфэтэIо.

— Тхьауегъэпсэу.

Сурэтхэр зэIукIэгъухэм, къэгъэлъэгъонхэм къащытетхыгъэх.

* * *

Камернэ музыкальнэ театрэр тыгъуасэ Краснодар краим ипсэупIэу Мостовскоим щыIагъ, спектаклэу «Прекрасная Елена» зыфиIорэр къыщигъэлъэгъуагъ. Залым чIэсыгъэхэм художественнэ пащэм, артистхэм яIофшIагъэ осэ ин къыфашIыгъ.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый.
 
( 0 Голосов ) 
Категория: пресса о театре
Просмотров: 280
Печать

Юных зрителей республиканской столицы своим выступлением Луганский академический театр кукол будет радовать два дня. Артисты подготовили несколько постановок: «Маша и Медведь» и «Бабушкины сказки. Красная шапочка». Эти спектакли уже давно полюбились жителям Луганска, и совсем скоро их увидят маленькие майкопчане.

— Маша порадует зрителя своими шутками и выдумками, а также еще раз убедит всех в том, что она самая веселая, добрая девочка, которая умеет дружить и быть ответственной. Вторая постановка напомнит зрителю о сказках, которые когда-то рассказывала нам бабушка. Звучали эти сказки всегда по-разному, но запомнились своим теплом и добротой навсегда, — отметили в Луганском камертоном театре кукол.

Завершится визит гостей творческой встречей с участием артистов Камерного музыкального театра республики им.А.А.Ханаху и театра кукол «Золотой кувшин» Госфилармонии Адыгеи. Артисты поделятся друг с другом своим профессиональным опытом и раскроют некоторые секреты работы с куклами.

Премьеры детских спектаклей в Майкопе состоятся 21, 22 сентября в Камерном музыкальном театре РА им. А.А.Ханаху.

 
 
( 0 Голосов ) 
Категория: пресса о театре
Просмотров: 330
Печать
 
 

Адыгэ Республикэм и Камернэ музыкальнэ театрэу Хьанэхъу Адамэ ыцIэ зыхьырэм пчыхьэзэхэхьэ гъэшIэгъон щыкIуагъ. Театрэм и Дунэе мафэ фэгъэхьыгъэ зэхахьэм орэдхэр къыщаIуагъэх, къыщы­шъуагъэх, искусствэм епхыгъэ едзыгъохэр къыщашIыгъэх.

ЗэхэщэкIо купым хэтэу Галина Лодяновам ипэублэ гущыIэ къыщыхигъэщыгъэм уегъэгупшысэ, щыIэныгъэм ихъугъэ-шIагъэхэр нэгум къыкIегъэуцох. Музыкальнэ театрэм иартистхэм спектаклэхэм къащашIырэ рольхэм къатегу­щыIагъ. Артистхэм щыгъынэу къызщалъэхэрэр хэхыгъэ чIыпIэм къыщагъэлъэгъуагъэх.

Г.Лодяновар рольхэр къэ­зы­шIырэ артистхэм къакIэупчIагъ. Анахь псынкIэу ыкIи тэрэзэу джэуапыр къэзытыжьхэрэм нэпэеплъ шIухьафтынхэр аритыгъэх, къашъохэр къашIыгъэх.

ЗыгъэсапIэ афэхъу

Театрэм орэд къыщыпIоныр IэшIэха? Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артистэу Виктор Мар­ковыр зэрэфэпагъэмкIэ къэ­­-шIэ­­жьыгъуаеу зыгорэхэм къащы­хъугъ. Арэу щытми, орэд къызэ­риIорэм, макъэр къабзэу ыгъэфедэн зэрилъэкIырэм яшIуа­гъэкIэ залым чIэсхэм гу къылъатэ­щтыгъ, Iэгу къыфытеощтыгъэх. ОрэдыIо дэгъу ухъуным имэхьанэ къыIуа­тэзэ, зэгъэпшэнхэр ешIых.

Михаил Арзумановыр, Ирина Кириченкэр, Владислав Верещако, Елена Лепиховар, фэшъхьафхэри ясэнаущыгъэкIэ къахэщыгъэх. Давид Манакьян, Алек­сандр Степановыр, Александр Федоровыр, ЛIый Бэлэ, нэмыкIхэр пчыхьэзэхахьэр къэзыгъэдэха­гъэхэм ащыщых. Надежда Максимовам къышIырэ ролыр зэхэщэн Iофыгъохэм афэгъэхьыгъ. Артистым игущыIэ сценэм зэрэщигъэфедэрэм мэхьанэ реты.

Виктор Марковыр иорэдкIи, изекIокIэ-шIыкIэхэмкIи исэнэхьат фэгумэкIы. Камернэ музыкальнэ театрэм щытхъур къыфэзыхьын зылъэкIыщт артистым зэрэлъы­хъурэм тыщегъэгъуазэ. Дэгъухэм анахь дэ­гъужь­хэм ацIэ къыримыIоу пчэгум къырегъэблагъэх, орэд къаIонэу ялъэIу.

Джэнэ плъыжь кIыхьэр зыщыгъэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артисткэу Ирина Кириченкэр макъэр зэригъэIоры­шIэрэм, усэм хэлъ гупшысэр къызэрэзэIуихырэм уагъэгушIо. Пчыхьэзэхахьэр къызаухым, залым чIэсыгъэ нэбгырабэ И. Кириченкэм къыкIэупчIагъ. Москва е нэмыкI къэлэ­шхомэ ащыщ къыращыгъэу къызыщыхъугъэр макIэп. Артисткэр зэрэфэпа­гъэм­кIи, ролым зэрэхэхьа­гъэм­кIи къэшIэжьыгъошIугъэп.

Опсэу, Ирин! Тхьэм бэгъашIэ, насыпышIо уешI. И. Кириченкэм классикэм хэхьэгъэ произведениехэр къеIох, ролыбэ къешIы. Жэнэ Къырымызэрэ Тхьабысым Умарэрэ зэдаусыгъэ орэдэу «Синанэр» адыгабзэкIэ ыгъэжъынчэу бэрэ зэхэтэхы.

Пчыхьэзэхахьэр къэшъуакIохэм къагъэбаигъ. Адыгеим инароднэ артистэу, Грузием изаслуженнэ артистэу Исупэ Аслъан ыгъэуцугъэ къашъохэр артистхэм дахэу къашIыгъ. У. Тхьабы­сымэм иорэдышъохэм атехыгъэ адыгэ лъэпкъ къашъохэм узыIэ­пащэ. Залым чIэсхэр Iэгу афытеощтыгъэхэ къодыеп. Пчэгум къихьанэу, уджынэу фэягъэр пшIы пчъагъэ мэхъу.

Зэфэхьысыжь кIэкI

Камернэ музыкальнэ театрэм ихудожественнэ пащэу, Урысыем ыкIи Адыгеим искусствэхэмкIэ язаслуженнэ IофышIэшхоу Сулеймэн Юныс къызэрэтиIуагъэу, мэфэкIхэм яшIуагъэкIэ зэхахьэ­хэр нахь гъэшIэгъон мэхъух. Те­атрэр щыIэныгъэм иIотакIу.

Оркестрэм идирижер шъхьаIэу, Адыгеим изаслуженнэ артистэу Аркадий Хуснияровым зэрилъы­тэ­рэмкIэ, произведение зэфэшъхьафхэр зэIукIэгъум щызэхахы­гъэх. Зэгъэпшэнхэр зышIыгъэхэр зэхэщакIохэм афэразэх. Исупэ Аслъан кIэу ыгъэуцугъэ къашъо­хэм къащыуцущтэп. Искусствэм цIыфыр зэрипIурэр иIофшIагъэ хелъагъо.

МэщфэшIу Нэдждэт, ЕмтIылъ Юсыф, купышхо хъурэ бзылъфыгъэхэм къызэрэтаIуагъэу, искус­ствэ лъагэр цIыфхэм дэгъоу къагурэIо, залым чIэкIыжьхэзэ зичэзыу зэIукIэгъухэм ягупшысэх.

Пчыхьэзэхахьэр къызаухым, Камернэ музыкальнэ театрэм итхылъ дэтхагъэр макIэп. Зэхахьэр агу рихьыгъ.

Сурэтхэр пчыхьэзэхахьэм къыщытетхыгъэх.

 
 
 
( 0 Голосов ) 
Категория: пресса о театре
Просмотров: 225
Печать

 
 

Луганскэ народнэ республикэм и Къэралыгъо академическэ нысхъэпэ театрэ испектаклэхэр Адыгэ Республикэм щыкIуагъэх. Къэгъэлъэгъонхэм нэбгырабэ яплъыгъ.

Камернэ музыкальнэ театрэу Хьанэхъу Адамэ ыцIэ зыхьырэм мэфитIум къыкIоцI къэгъэлъэгъонхэр щызэхащагъэх. ПэIо плъыжьым, нэнэжъ ипшысэхэм яхьылIэгъэ къэшIыгъохэр гъэшIэгъонэу кIуагъэх. Режиссерыр, пьесэр зэзыгъэфагъэр Валерий Середа. Артистхэу Роман Карташовым, Екатерина Неделько, Екатерина Ермакова-Гладиминам рольхэр къашIыгъэх. Ящыгъынхэм гъожьышъор, шхъонтIашъор нахь къябэкIэу къэлъагъох.

— Пшысэхэр Адыгеим къыщыдгъэлъэгъонхэу гъогу тыкъызытехьэм, Камернэ музыкальнэ театрэу Хьанэхъу Адамэ ыцIэ зыхьырэм ихудожественннэ пащэу Сулеймэн Юныс телефонкIэ заулэрэ къытфытеуагъ, — къытиIуагъ театрэм ипащэу, Украинэм культурэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу Сергей Терновоим. — Адыгеим дэгъоу къыщытпэгъокIыгъэх, лъэшэу тафэраз.

Адыгеим и Къэралыгъо филармоние итеатрэу «Дышъэ къошыным» ипащэхэр, артистхэр Луганскэ къикIыгъэхэм якъэгъэлъэгъонхэм яплъыгъэх, хьакIэхэмрэ бысымхэмрэ гущыIэгъу зэфэхъугъэх.

— Режиссурэм фэгъэхьыгъэ Iофыгъохэр Луганскэ итеатрэ зэригъэцэкIагъэхэм тызыIэпищагъ, — зэдэгущыIэгъур лъегъэкIуатэ «Дышъэ къошыным» ихудоженственнэ пащэу Нэгъой Азэмат. — Щысэ атепхынэу едзыгъохэр къагъэлъагъох, артистхэм ярольхэр къызэIуахынхэм фэшI амалышIухэр къагъотых.

«Дышъэ къошыным» иартистхэм, зэхэщакIохэм ащыщхэу Сулеймэн Юнысрэ Исуп Аслъанрэ къызэрэтаIуагъэу, лъэпкъхэм язэпхыныгъэхэр гъэпытэгъэнхэмкIэ ащ фэдэ зэIукIэгъухэр непэ лъэшэу тищыкIагъэх. Украинэм щырэхьатэп, Луганскэ народнэ республикэм мамыр псэукIэм зырегъэушъомбгъу.

Къэгъэлъэгъонхэм яплъыгъэ кIэлэцIыкIухэр нэгушIохэу театрэм къычIэкIыжьыщтыгъэх. ШIур ем зэрэтекIорэр къызыщаIотэрэ къэгъэлъэгъоным кIэлэеджакIохэр епIух, егъасэх.

Театрэр Адыгеим къэкIонымкIэ Урысыем культурэмкIэ и Министерствэ IэпыIэгъу къыфэхъугъ. Артистхэр Къалмыкъым щыIагъэх, Адыгеим ичIыопс идэхагъэ зэрагъашIэ ашIоигъоу хьакIэхэр макIэп къызыкIэупчIагъэхэр. Сергей Терновоим зэдэгущыIэгъоу дытиIагъэм къыхэдгъэщырэр Адыгэ Республикэм джыри къызэрэкIощтхэр ары. Зэкъошныгъэм илъэмыдж игъэпытэн фэгъэхьыгъэ апэрэ лъэбэкъухэр щыIэныгъэм щылъагъэкIотэщтых.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый.

Сурэтхэм арытхэр: Сергей Терновоимрэ Сулеймэн Юнысрэ; пэIо плъыжьым ехьылIэгъэ къэгъэлъэгъоныр макIо.

 

 

 
( 0 Голосов ) 
Категория: пресса о театре
Просмотров: 347
Печать

ШIулъэгъур къабзэу къаухъумэ

 
 

Камернэ музыкальнэ театрэу Хьанэхъу Адамэ ыцIэ зыхьырэм ипчы­хьэзэхахьэхэр тшIогъэ­шIэгъоных, цIыфыбэ яплъы. «Фанфан, ­Тюльпан ыкIи Аделина» зыфиIорэ къэгъэ­лъэгъоным лIэуж зэфэ­шъхьафхэр зэфищагъэх.

Владимир Старчевскэм уры­сыбзэкIэ зэригъэфагъэм техыгъэ театральнэ къэгъэлъэгъоныр режиссерэу Сулейман Юныс ­ыгъэуцугъ. Франциер Европэм щы­кIорэ зэо-банэхэм зэрахэлажьэрэм, къэралыгъохэр зэрэзэпэуцухэрэм яхьылIэгъэ къэгъэ­лъэгъоныр гууз-лыузхэм япхы­гъэп. Пачъыхьэм икъулыкъу­шIэ­хэм, шIулъэгъу къабзэм лъы­хъурэ пшъашъэм, псэлъыхъоу ащ иIэм изекIуакIэхэр гурыIогъуае зэрэхъухэрэм, нэмыкIхэм уагъэ­щхы, уагъэгупшысэ.

Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артистхэу Ирина Кириченкэмрэ Виктор Марковымрэ роль шъхьаIэхэр къашIых. Аделинэ пачъыхьэм зэрэIукIагъэм, шIулъэгъуныгъэу Фанфан фи­шIы­гъэр къызэриухъумэрэр къэ­гъэ­лъэгъоным IупкIэу къыщытыгъ. И. Кириченкэр артисткэ къызэрыкIоп, урысыбзэкIи, адыгабзэкIи орэдхэр къеIох. Мюзиклэу тыкъызытегущыIэрэм И. Кириченкэм иIэпэIэсэныгъэ къыщызэIуехы. Джанэу щыгъыр «къегъэгущыIэ». Къат заулэ хъу­рэ унэм зэрэщызекIорэм, па­чъыхьэм зэрэIукIэрэм артисткэм  инэшанэхэр къащегъэлъа­гъох.

Виктор Марковым Фанфан ироль къышIызэ, шIулъэгъу шъыпкъэм гукIэ ухищэ шIоигъоу шIы­кIэхэм алъэхъу. Гъэрэу заубытым, аукIынэу унашъо зашIым, нэмыкI хъугъэ-шIагъэхэм гур агъэ­узырэп. Комедием нахь пэбла­гъэу мюзиклэр зэрэгъэпсыгъэм фэшI щыIэныгъэм хэхъухьан ылъэкIыщтыр зэогъапшэ.

Пачъыхьэм ироль къешIы артистэу Давид Манукьян. Плъыр-стырым пачъыхьэр хэтэу уна­шъоу ышIыхэрэм къатегущыIэ зыхъукIэ, артистым макъэр, зе­кIокIэ амалхэр зэригъэфедэхэрэм лъэхъанэу къыIуатэрэм гукIэ уахещэ.

НэбгыритIур зэпэуцугъ, топ­хэм­кIэ зэзэонхэшъ, нахь лъэшыр къыхахын ямурад. Артист­хэм едзыгъохэр къызэрашIыхэрэм «удехьыхы». Топхэр заом зэрэщагъэфедэхэрэ шIыкIэм мэхьанэ ептын фаеу чIыпIэ уефэ.

Режиссерым шIукIэ фэтэлъэ­гъу зэгъэпшэнхэр ышIыхэ зы­хъукIэ, къэгъэлъэгъоныр пшысэм фэмыдэу зэригъэпсыгъэр. Шъыпкъэ, Фанфанрэ Аделинэрэ кIэ­ухым зэIокIэх, яшIулъэгъу зэда­гощыным зэрэфэкIуагъэхэр къа­гъэлъагъо. Ар къыдэплъытэми, къэшъуакIохэм, орэдыIохэм узы­Iэпащэн алъэкIы. Пшъэшъэ къэ­шъуакIохэр зэкIужьхэу фэпа­гъэх, ищыгъэх. Пчэгум къызи­хьэхэкIэ нэгушIох, искусствэ лъагэм псэ къыпагъакIэ. Ящы­гъынхэр къя­фызэкIыгъэх, шхъон­тIашъох, нэ­фы­нэу къатепсэрэм ядэхагъэ нахь хегъахъо.

Адыгеим инароднэ артистэу Исуп Аслъан къашъохэр ыгъэуцугъэх. Оркестрэм идирижерыр Андрей Семеновыр ары. Бэрзэдж Светлан, Аркадий Хусния­ровыр оркестрэм хэтыгъэх, мю­зиклэр агу рихьыгъэу къытаIуагъ.

Артистхэу Михаил Арзумановыр, Владислав Верещако, Елена Лепиховар, Надежда Максимовар, Александр Степановыр, нэ­мыкIхэри искусствэр къэзыгъэ­баихэрэм ащыщых.

Урысыем, Адыгеим искусст­вэхэмкIэ язаслуженнэ IофышIэ­шхоу, камернэ музыкальнэ театрэм ихудожественнэ пащэу Сулейман Юныс къызэрэ­тиIуа­гъэу, нэмыкI къэгъэлъэгъонхэр Мыекъуапэ, республикэм ирайонхэм ащыкIощтых.

Сурэтыр пчыхьэзэхахьэм къыщытетхыгъ.

 
 
Russian Arabic English French German Greek Italian Spanish Turkish

Довольны ли Вы качеством услуг, оказываемых Камерным музыкальным театром им. А.А. Ханаху?

Новые публикации


Рейтинг@Mail.ru