( 0 Голосов ) 
Категория: пресса о театре
Просмотров: 243
Печать

ГущыIэ щэрыом узэлъекIу

Адыгэ Республикэм и Камернэ музыкальнэ театрэу Хьанэхъу Адамэ ыцIэ зыхьырэм ихудожественнэ пащэу, Урысыем, Адыгеим искусствэхэмкIэ язаслуженнэ IофышIэшхоу Сулеймэн Юныс гущыIэгъу тызыфэхъум, тарихъым инэкIубгъохэм гукIэ зафэдгъэзэжьыгъ, мурадэу яIэхэм тащигъэгъозагъ.

— Камернэ музыкальнэ театрэу Хьанэхъу Адамэ ыцIэ зыхьырэм ия 25-рэ илъэс IофшIэгъу чъэпыогъум и 20-м тыублэщт, — къытиIуагъ Сулеймэн Юныс. — Спектаклэхэр, мюзиклэхэр, нэмыкIхэр къэтэгъэлъагъох.

— ТIысыпIэ нэкI залым имыIэжьэу къэгъэлъэгъонхэр зэхэшъощэх. ЦIыфхэм нахь ашIогъэшIэгъонхэр къыхэжъугъэщын шъолъэкIа?

— ЩыIэныгъэр зэгъэпшэнхэм къагъэбаи. Хъугъэ-шIагъэхэр зэфэтхьысыжьхэзэ, искусствэм пыщагъэхэм нахь ящыкIагъэу тлъытэхэрэр къыхэтэгъэщых. Улъыхъомэ, къэмыгъотын щыIэп. Хьанэхъу Адамэ ыцIэ зэрифэшъуашэу театрэм ыхьыным тишъыпкъэу тыпылъ.

— Театрэм ипшъэрылъхэр ыгъэцэкIэнхэм фэшI артистхэм ялъытыгъэр бэ. Кадрэхэм яIофыгъохэр къэпIуатэ тшIоигъу.

— КъэшъуакIохэр, орэдыIохэр, едзыгъохэр спектаклэхэм къащызышIыщтхэр тищыкIагъэх. Аужырэ илъэсхэм зэхъокIыныгъэ инхэр тиIофшIапIэ фэхъугъэх, процент 80-р кIэу тштагъэ.

— Хэта къежъугъэблагъэрэр, артистхэр тыдэ къикIыхэра?

— Адыгэ Республикэм искусствэхэмкIэ иколледж, апшъэрэ еджапIэхэм гъусэныгъэ адэтэшIы. НыбжьыкIэхэр арых тштагъэхэр. ЗэкIэми ухьазырыныгъэ дэгъу яIэу къасIорэп, ясэнаущыгъэ къызэIуахынымкIэ амалышIухэр ятэтых. Артистыр къабзэу гущыIэн, орэд къыIон фае. Къэшъоным фэмыгъэсагъэ хъущтэп.

— Къэгъэлъэгъонхэм тяплъы, тшIогъэшIэгъоных. Адыгеим итхакIохэм нахьыбэрэ зафэжъугъэзэщта?

— Ащ фэдэ упчIэм сыкъежэщтыгъ. КIэрэщэ Тембот ытхыгъэм техыгъэу «Шахъомрэ пшъэшъэ пагэмрэ» джыри къэдгъэлъэгъощт. «Угощэ дэгъумэ, урихьылIагъ» зыфиIоу Цэй Ерстэм ипьесэ икIэрыкIэу Iоф дэтэшIэ, ятIонэрэу театрэм щыдгъэуцужьыщт.— Композиторхэр Адыгэ Республикэм щыщых.

— Ары. Тхьабысымэ Умар ыкIи Хъупэ Мурат орэдышъохэр зыусыгъэхэр.

— Апэрэу къэжъугъэлъэгъощтхэм ацIэ къепIуагъэгоп.

— Адыгеим инароднэ артистэу, Грузием изаслуженнэ артистэу Исуп Аслъан балетэу «Адыифыр» егъэуцу. Искусствэр зыгъэлъапIэхэрэм къэгъэлъэгъоныр къагурыIощтэу сэлъытэ. ОшIа, ащ фэдэ балетхэм тясагъэп тиреспубликэ тыщяплъынэу…

Уигъусэм уегъэлъэшы

— Юныс, упчIэу къыостыщтыр гум «щэчэрэгъу», гъэзетеджэхэр Iофым щыдгъэгъуазэхэ сшIоигъу.

— КъаIо упчIэр, къаIо.

— Камернэ музыкальнэ театрэр зэфэшIыжьыгъэн фаеу бэмэ алъытэщтыгъ. Арэу щытми, илъэс 25-рэ хъугъэу Iоф ешIэ, ыпэкIэ лъэкIуатэ. Уиджэуап тегъэдэIуба.

— Тыкъызыщытхъужьырэп, ау шъхьэихыгъэу къыхэзгъэщынэу сыфай. Адыгэмэ «IэхъотегъэкI» зыфаIорэм фэдэу Iоф тшIэу зыкIи къыхэкIыгъэп. ГущыIэу «театрэм» мэхьанэу иIэр къыдгурэIо, тэгъэлъапIэ. Тикъэгъэлъэгъонхэм яплъыхэрэм тхылъым къыдатхэрэм теджэ, яшIоигъоныгъэхэр зэрэдгъэцэкIэщтхэм тыпылъ. Тафэраз театрэм иныбджэгъухэм, IэпыIэгъу къытфэхъухэрэм. Гъогу тэрэз тытетэу искусствэм лъагъо зэрэщыпхырытщырэр къытаIо.

— Къыжъудезыгъаштэхэрэм ацIэхэр къытфеIохэба.

— ЯеплъыкIэхэр зыдэтхэгъэ тхылъым ори уеджагъ. Адыгеим щыщхэу театрэм иныбджэгъухэр шъэ пчъагъэ мэхъух. Апшерон, Шытхьэлэ районхэм, нэмыкIхэм къарыкIыгъэхэр тиспектаклэхэм ащытэлъэгъух. Урысыем итеатрэхэм яIофышIэхэм я Союз икъутамэу Адыгеим щыIэм ипащэу, Урысыем изаслуженнэ артистэу, Адыгэ Республикэм инароднэ артистэу Зыхьэ Заурбый IэпыIэгъу къытфэхъу, культурэмкIэ республикэм и Министерствэ, нэмыкIхэм тафэраз. Гъусэныгъэ къыбдэзышIырэм кIуачIэ къыпхелъхьэ. Лъапсэ зимыIэ чъыгырэ шъэогъу зимыIэ цIыфырэ дунаим темытэу сэлъытэ. Ныбджэгъуныгъэ зыдысиIэхэм щыIэныгъэм лъагъоу щыпхырысщырэр агъэпытэ, гъогу шъуамбгъом сытехьанымкIэ гупшысэшIухэр сагъэшIых.

Къяжэх

— КультурэмкIэ Министерствэм къыщысаIуагъэр сшIогъэшIэгъон. Адыгэ пшысэхэм атехыгъэ къэгъэлъэгъонхэр шъогъэхьазырых.

— Къуекъо Налбый ытхыгъэм техыгъэр кIэлэцIыкIухэм, ны-тыхэм агу рехьы. «Шъэожъыемрэ ЦэIунэжъымрэ» зыфиIорэр музыкальнэ театрэм къыгъэлъэгъощт. Пшысэм къыхэдгъэщырэр шIур ем зэрэтекIорэр ары. Джырэ уахътэ ащ фэдэ къэгъэлъэгъонхэр тищыкIагъэх.

— Театрэр цIыфхэм апае щыI, ыпэкIэ лъэкIуатэ. Хэта къышъуажэрэр, илъэс IофшIэгъур ежъугъажьэмэ тыдэ шъукIощта?

— Мыекъуапэ имызакъоу, тирайонхэм, Краснодар краим ипсэупIэхэм тащыIэщт. Театрэм псэ къыпызыгъакIэрэр къэгъэлъэгъонхэм яплъырэ цIыфхэр арых. Театрэр зыгу рихьыхэрэм, ныбджэгъоу иIэхэм япчъагъэ хэдгъэхъощт.

— Артист дэгъухэр театрэм иIэх. АцIэ къытфепIомэ тигопэщт.

— Артист уимыIэу театрэ зэхэпщэн плъэкIыщтэп. Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артистхэу Александр Степановым, Надежда Максимовам, Ирина Кириченкэм, Михаил Кабановым, Елена Лепиховам, Елена Сороковскаям роль шъхьаIэхэр къашIых, едзыгъохэм ахэлажьэх. Артистхэу Давид Манакьян, Владислав Верещако, Кобл Зурыет, ЛIыин Бэлэ, Светлана Корневам, Евгения Поляковам къэгъэлъэгъонхэм зафагъэхьазыры. Артистым инэшанэхэр дэгъоу къагурэIо.

— Композиторэу Михаил Арзумановыр…

— Адыгэ Республикэм инароднэ артистэу Михаил Арзумановым шъхьафэу сыкъытегущыIэ сшIоигъу. Орэдхэр еусых, къеIох, студентхэр регъаджэх. Адыгеим фэгъэхьыгъэ орэдэу ыусыгъэр республикэм иконцерт хэхыгъэхэм ащэжъынчы. Классикэм хэхьэгъэ пьесэхэм атехыгъэ къэгъэлъэгъонхэм рольхэр къащешIых.

— Оркестрэр шъуигъусэу мюзиклэхэр гъэшIэгъонэу къэшъогъэлъагъох.

— Музыкэр нахьышIоу къыбгурыIоным фэшI орэдышъор зыгъэIурэр плъэгъун фае. Дирижерэу, Адыгеим изаслуженнэ артистэу Аркадий Хуснияровыр оркестрэм ипащ. Урыс, адыгэ музыкальнэ произведениехэр къэгъэлъэгъонхэм ащызэхэтэхых.

— Шъуиартистхэр жанрэ зэфэшъхьафхэм ахэлажьэх. Артистыр исэнэхьат дэгъоу фэлэжьэным фэшI сыда анахьэу ищыкIагъэр?

— Апэ исэнэхьат ыгъэлъэпIэн фае. Артистым къыIорэ гущыIэр къедэIурэм лъыIэсы зыхъукIэ, артистымрэ залым чIэсымрэ язэпхыныгъэхэр мэпытэх. ГущыIэр щэрыоу щэрэт. ИнэплъэгъукIэ къыбдэгущыIэрэ артистым урегъэгупшысэ. Тэ тикъэгъэлъэгъонхэр гурыIогъуае къызыщыхъухэрэм таIокIэ. Тыкъаубыным дэгуIэхэрэп. Уахътэ зытешIэкIэ гущыIэр, орэдыр, музыкэр зэрэзэпхыгъэхэм гу лъатэ, спектаклэм уасэ фашIын алъэкIы.

— Чъэпыогъум и 20-м 2017 — 2018-рэ илъэс IофшIэгъур ежъугъэжьэщт. Спектаклэу тызэплъыщтым ыцIэ къытаIоба.

— Оффенбах ытхыгъэм техыгъэу «Прекрасная Елена» зыфиIорэ опереттэр апэрэу Мыекъуапэ къыщыдгъэлъэгъощт. Дирижерыр А. Хуснияров, къашъохэр А. Исупэм ыгъэуцугъэх. Искусствэр зышIогъэшIэгъонхэр къэгъэлъэгъоным къетэгъэблагъэх.

— Шъуигъэхъагъэхэм ахэжъугъэхъонэу шъуфэтэIо.

— Тхьауегъэпсэу.

Сурэтхэр зэIукIэгъухэм, къэгъэлъэгъонхэм къащытетхыгъэх.

* * *

Камернэ музыкальнэ театрэр тыгъуасэ Краснодар краим ипсэупIэу Мостовскоим щыIагъ, спектаклэу «Прекрасная Елена» зыфиIорэр къыщигъэлъэгъуагъ. Залым чIэсыгъэхэм художественнэ пащэм, артистхэм яIофшIагъэ осэ ин къыфашIыгъ.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Russian Arabic English French German Greek Italian Spanish Turkish

Довольны ли Вы качеством услуг, оказываемых Камерным музыкальным театром им. А.А. Ханаху?

Новые публикации


Рейтинг@Mail.ru