( 0 Голосов ) 
Категория: пресса о театре
Просмотров: 330
Печать
 
 

Адыгэ Республикэм и Камернэ музыкальнэ театрэу Хьанэхъу Адамэ ыцIэ зыхьырэм пчыхьэзэхэхьэ гъэшIэгъон щыкIуагъ. Театрэм и Дунэе мафэ фэгъэхьыгъэ зэхахьэм орэдхэр къыщаIуагъэх, къыщы­шъуагъэх, искусствэм епхыгъэ едзыгъохэр къыщашIыгъэх.

ЗэхэщэкIо купым хэтэу Галина Лодяновам ипэублэ гущыIэ къыщыхигъэщыгъэм уегъэгупшысэ, щыIэныгъэм ихъугъэ-шIагъэхэр нэгум къыкIегъэуцох. Музыкальнэ театрэм иартистхэм спектаклэхэм къащашIырэ рольхэм къатегу­щыIагъ. Артистхэм щыгъынэу къызщалъэхэрэр хэхыгъэ чIыпIэм къыщагъэлъэгъуагъэх.

Г.Лодяновар рольхэр къэ­зы­шIырэ артистхэм къакIэупчIагъ. Анахь псынкIэу ыкIи тэрэзэу джэуапыр къэзытыжьхэрэм нэпэеплъ шIухьафтынхэр аритыгъэх, къашъохэр къашIыгъэх.

ЗыгъэсапIэ афэхъу

Театрэм орэд къыщыпIоныр IэшIэха? Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артистэу Виктор Мар­ковыр зэрэфэпагъэмкIэ къэ­­-шIэ­­жьыгъуаеу зыгорэхэм къащы­хъугъ. Арэу щытми, орэд къызэ­риIорэм, макъэр къабзэу ыгъэфедэн зэрилъэкIырэм яшIуа­гъэкIэ залым чIэсхэм гу къылъатэ­щтыгъ, Iэгу къыфытеощтыгъэх. ОрэдыIо дэгъу ухъуным имэхьанэ къыIуа­тэзэ, зэгъэпшэнхэр ешIых.

Михаил Арзумановыр, Ирина Кириченкэр, Владислав Верещако, Елена Лепиховар, фэшъхьафхэри ясэнаущыгъэкIэ къахэщыгъэх. Давид Манакьян, Алек­сандр Степановыр, Александр Федоровыр, ЛIый Бэлэ, нэмыкIхэр пчыхьэзэхахьэр къэзыгъэдэха­гъэхэм ащыщых. Надежда Максимовам къышIырэ ролыр зэхэщэн Iофыгъохэм афэгъэхьыгъ. Артистым игущыIэ сценэм зэрэщигъэфедэрэм мэхьанэ реты.

Виктор Марковыр иорэдкIи, изекIокIэ-шIыкIэхэмкIи исэнэхьат фэгумэкIы. Камернэ музыкальнэ театрэм щытхъур къыфэзыхьын зылъэкIыщт артистым зэрэлъы­хъурэм тыщегъэгъуазэ. Дэгъухэм анахь дэ­гъужь­хэм ацIэ къыримыIоу пчэгум къырегъэблагъэх, орэд къаIонэу ялъэIу.

Джэнэ плъыжь кIыхьэр зыщыгъэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артисткэу Ирина Кириченкэр макъэр зэригъэIоры­шIэрэм, усэм хэлъ гупшысэр къызэрэзэIуихырэм уагъэгушIо. Пчыхьэзэхахьэр къызаухым, залым чIэсыгъэ нэбгырабэ И. Кириченкэм къыкIэупчIагъ. Москва е нэмыкI къэлэ­шхомэ ащыщ къыращыгъэу къызыщыхъугъэр макIэп. Артисткэр зэрэфэпа­гъэм­кIи, ролым зэрэхэхьа­гъэм­кIи къэшIэжьыгъошIугъэп.

Опсэу, Ирин! Тхьэм бэгъашIэ, насыпышIо уешI. И. Кириченкэм классикэм хэхьэгъэ произведениехэр къеIох, ролыбэ къешIы. Жэнэ Къырымызэрэ Тхьабысым Умарэрэ зэдаусыгъэ орэдэу «Синанэр» адыгабзэкIэ ыгъэжъынчэу бэрэ зэхэтэхы.

Пчыхьэзэхахьэр къэшъуакIохэм къагъэбаигъ. Адыгеим инароднэ артистэу, Грузием изаслуженнэ артистэу Исупэ Аслъан ыгъэуцугъэ къашъохэр артистхэм дахэу къашIыгъ. У. Тхьабы­сымэм иорэдышъохэм атехыгъэ адыгэ лъэпкъ къашъохэм узыIэ­пащэ. Залым чIэсхэр Iэгу афытеощтыгъэхэ къодыеп. Пчэгум къихьанэу, уджынэу фэягъэр пшIы пчъагъэ мэхъу.

Зэфэхьысыжь кIэкI

Камернэ музыкальнэ театрэм ихудожественнэ пащэу, Урысыем ыкIи Адыгеим искусствэхэмкIэ язаслуженнэ IофышIэшхоу Сулеймэн Юныс къызэрэтиIуагъэу, мэфэкIхэм яшIуагъэкIэ зэхахьэ­хэр нахь гъэшIэгъон мэхъух. Те­атрэр щыIэныгъэм иIотакIу.

Оркестрэм идирижер шъхьаIэу, Адыгеим изаслуженнэ артистэу Аркадий Хуснияровым зэрилъы­тэ­рэмкIэ, произведение зэфэшъхьафхэр зэIукIэгъум щызэхахы­гъэх. Зэгъэпшэнхэр зышIыгъэхэр зэхэщакIохэм афэразэх. Исупэ Аслъан кIэу ыгъэуцугъэ къашъо­хэм къащыуцущтэп. Искусствэм цIыфыр зэрипIурэр иIофшIагъэ хелъагъо.

МэщфэшIу Нэдждэт, ЕмтIылъ Юсыф, купышхо хъурэ бзылъфыгъэхэм къызэрэтаIуагъэу, искус­ствэ лъагэр цIыфхэм дэгъоу къагурэIо, залым чIэкIыжьхэзэ зичэзыу зэIукIэгъухэм ягупшысэх.

Пчыхьэзэхахьэр къызаухым, Камернэ музыкальнэ театрэм итхылъ дэтхагъэр макIэп. Зэхахьэр агу рихьыгъ.

Сурэтхэр пчыхьэзэхахьэм къыщытетхыгъэх.

 
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Russian Arabic English French German Greek Italian Spanish Turkish

Довольны ли Вы качеством услуг, оказываемых Камерным музыкальным театром им. А.А. Ханаху?

Новые публикации


Рейтинг@Mail.ru