( 0 Голосов ) 
Категория: пресса о театре
Просмотров: 347
Печать

ШIулъэгъур къабзэу къаухъумэ

 
 

Камернэ музыкальнэ театрэу Хьанэхъу Адамэ ыцIэ зыхьырэм ипчы­хьэзэхахьэхэр тшIогъэ­шIэгъоных, цIыфыбэ яплъы. «Фанфан, ­Тюльпан ыкIи Аделина» зыфиIорэ къэгъэ­лъэгъоным лIэуж зэфэ­шъхьафхэр зэфищагъэх.

Владимир Старчевскэм уры­сыбзэкIэ зэригъэфагъэм техыгъэ театральнэ къэгъэлъэгъоныр режиссерэу Сулейман Юныс ­ыгъэуцугъ. Франциер Европэм щы­кIорэ зэо-банэхэм зэрахэлажьэрэм, къэралыгъохэр зэрэзэпэуцухэрэм яхьылIэгъэ къэгъэ­лъэгъоныр гууз-лыузхэм япхы­гъэп. Пачъыхьэм икъулыкъу­шIэ­хэм, шIулъэгъу къабзэм лъы­хъурэ пшъашъэм, псэлъыхъоу ащ иIэм изекIуакIэхэр гурыIогъуае зэрэхъухэрэм, нэмыкIхэм уагъэ­щхы, уагъэгупшысэ.

Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артистхэу Ирина Кириченкэмрэ Виктор Марковымрэ роль шъхьаIэхэр къашIых. Аделинэ пачъыхьэм зэрэIукIагъэм, шIулъэгъуныгъэу Фанфан фи­шIы­гъэр къызэриухъумэрэр къэ­гъэ­лъэгъоным IупкIэу къыщытыгъ. И. Кириченкэр артисткэ къызэрыкIоп, урысыбзэкIи, адыгабзэкIи орэдхэр къеIох. Мюзиклэу тыкъызытегущыIэрэм И. Кириченкэм иIэпэIэсэныгъэ къыщызэIуехы. Джанэу щыгъыр «къегъэгущыIэ». Къат заулэ хъу­рэ унэм зэрэщызекIорэм, па­чъыхьэм зэрэIукIэрэм артисткэм  инэшанэхэр къащегъэлъа­гъох.

Виктор Марковым Фанфан ироль къышIызэ, шIулъэгъу шъыпкъэм гукIэ ухищэ шIоигъоу шIы­кIэхэм алъэхъу. Гъэрэу заубытым, аукIынэу унашъо зашIым, нэмыкI хъугъэ-шIагъэхэм гур агъэ­узырэп. Комедием нахь пэбла­гъэу мюзиклэр зэрэгъэпсыгъэм фэшI щыIэныгъэм хэхъухьан ылъэкIыщтыр зэогъапшэ.

Пачъыхьэм ироль къешIы артистэу Давид Манукьян. Плъыр-стырым пачъыхьэр хэтэу уна­шъоу ышIыхэрэм къатегущыIэ зыхъукIэ, артистым макъэр, зе­кIокIэ амалхэр зэригъэфедэхэрэм лъэхъанэу къыIуатэрэм гукIэ уахещэ.

НэбгыритIур зэпэуцугъ, топ­хэм­кIэ зэзэонхэшъ, нахь лъэшыр къыхахын ямурад. Артист­хэм едзыгъохэр къызэрашIыхэрэм «удехьыхы». Топхэр заом зэрэщагъэфедэхэрэ шIыкIэм мэхьанэ ептын фаеу чIыпIэ уефэ.

Режиссерым шIукIэ фэтэлъэ­гъу зэгъэпшэнхэр ышIыхэ зы­хъукIэ, къэгъэлъэгъоныр пшысэм фэмыдэу зэригъэпсыгъэр. Шъыпкъэ, Фанфанрэ Аделинэрэ кIэ­ухым зэIокIэх, яшIулъэгъу зэда­гощыным зэрэфэкIуагъэхэр къа­гъэлъагъо. Ар къыдэплъытэми, къэшъуакIохэм, орэдыIохэм узы­Iэпащэн алъэкIы. Пшъэшъэ къэ­шъуакIохэр зэкIужьхэу фэпа­гъэх, ищыгъэх. Пчэгум къызи­хьэхэкIэ нэгушIох, искусствэ лъагэм псэ къыпагъакIэ. Ящы­гъынхэр къя­фызэкIыгъэх, шхъон­тIашъох, нэ­фы­нэу къатепсэрэм ядэхагъэ нахь хегъахъо.

Адыгеим инароднэ артистэу Исуп Аслъан къашъохэр ыгъэуцугъэх. Оркестрэм идирижерыр Андрей Семеновыр ары. Бэрзэдж Светлан, Аркадий Хусния­ровыр оркестрэм хэтыгъэх, мю­зиклэр агу рихьыгъэу къытаIуагъ.

Артистхэу Михаил Арзумановыр, Владислав Верещако, Елена Лепиховар, Надежда Максимовар, Александр Степановыр, нэ­мыкIхэри искусствэр къэзыгъэ­баихэрэм ащыщых.

Урысыем, Адыгеим искусст­вэхэмкIэ язаслуженнэ IофышIэ­шхоу, камернэ музыкальнэ театрэм ихудожественнэ пащэу Сулейман Юныс къызэрэ­тиIуа­гъэу, нэмыкI къэгъэлъэгъонхэр Мыекъуапэ, республикэм ирайонхэм ащыкIощтых.

Сурэтыр пчыхьэзэхахьэм къыщытетхыгъ.

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Russian Arabic English French German Greek Italian Spanish Turkish

Довольны ли Вы качеством услуг, оказываемых Камерным музыкальным театром им. А.А. Ханаху?

Новые публикации


Рейтинг@Mail.ru