пресса о театре

( 0 Голосов ) 
Категория: пресса о театре
Просмотров: 58
Печать
 
 

Адыгэ Республикэм и Камернэ музыкальнэ театрэу Хьанэхъу Адамэ ыцIэ зыхьырэм пчыхьэзэхэхьэ гъэшIэгъон щыкIуагъ. Театрэм и Дунэе мафэ фэгъэхьыгъэ зэхахьэм орэдхэр къыщаIуагъэх, къыщы­шъуагъэх, искусствэм епхыгъэ едзыгъохэр къыщашIыгъэх.

ЗэхэщэкIо купым хэтэу Галина Лодяновам ипэублэ гущыIэ къыщыхигъэщыгъэм уегъэгупшысэ, щыIэныгъэм ихъугъэ-шIагъэхэр нэгум къыкIегъэуцох. Музыкальнэ театрэм иартистхэм спектаклэхэм къащашIырэ рольхэм къатегу­щыIагъ. Артистхэм щыгъынэу къызщалъэхэрэр хэхыгъэ чIыпIэм къыщагъэлъэгъуагъэх.

Г.Лодяновар рольхэр къэ­зы­шIырэ артистхэм къакIэупчIагъ. Анахь псынкIэу ыкIи тэрэзэу джэуапыр къэзытыжьхэрэм нэпэеплъ шIухьафтынхэр аритыгъэх, къашъохэр къашIыгъэх.

ЗыгъэсапIэ афэхъу

Театрэм орэд къыщыпIоныр IэшIэха? Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артистэу Виктор Мар­ковыр зэрэфэпагъэмкIэ къэ­­-шIэ­­жьыгъуаеу зыгорэхэм къащы­хъугъ. Арэу щытми, орэд къызэ­риIорэм, макъэр къабзэу ыгъэфедэн зэрилъэкIырэм яшIуа­гъэкIэ залым чIэсхэм гу къылъатэ­щтыгъ, Iэгу къыфытеощтыгъэх. ОрэдыIо дэгъу ухъуным имэхьанэ къыIуа­тэзэ, зэгъэпшэнхэр ешIых.

Михаил Арзумановыр, Ирина Кириченкэр, Владислав Верещако, Елена Лепиховар, фэшъхьафхэри ясэнаущыгъэкIэ къахэщыгъэх. Давид Манакьян, Алек­сандр Степановыр, Александр Федоровыр, ЛIый Бэлэ, нэмыкIхэр пчыхьэзэхахьэр къэзыгъэдэха­гъэхэм ащыщых. Надежда Максимовам къышIырэ ролыр зэхэщэн Iофыгъохэм афэгъэхьыгъ. Артистым игущыIэ сценэм зэрэщигъэфедэрэм мэхьанэ реты.

Виктор Марковыр иорэдкIи, изекIокIэ-шIыкIэхэмкIи исэнэхьат фэгумэкIы. Камернэ музыкальнэ театрэм щытхъур къыфэзыхьын зылъэкIыщт артистым зэрэлъы­хъурэм тыщегъэгъуазэ. Дэгъухэм анахь дэ­гъужь­хэм ацIэ къыримыIоу пчэгум къырегъэблагъэх, орэд къаIонэу ялъэIу.

Джэнэ плъыжь кIыхьэр зыщыгъэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артисткэу Ирина Кириченкэр макъэр зэригъэIоры­шIэрэм, усэм хэлъ гупшысэр къызэрэзэIуихырэм уагъэгушIо. Пчыхьэзэхахьэр къызаухым, залым чIэсыгъэ нэбгырабэ И. Кириченкэм къыкIэупчIагъ. Москва е нэмыкI къэлэ­шхомэ ащыщ къыращыгъэу къызыщыхъугъэр макIэп. Артисткэр зэрэфэпа­гъэм­кIи, ролым зэрэхэхьа­гъэм­кIи къэшIэжьыгъошIугъэп.

Опсэу, Ирин! Тхьэм бэгъашIэ, насыпышIо уешI. И. Кириченкэм классикэм хэхьэгъэ произведениехэр къеIох, ролыбэ къешIы. Жэнэ Къырымызэрэ Тхьабысым Умарэрэ зэдаусыгъэ орэдэу «Синанэр» адыгабзэкIэ ыгъэжъынчэу бэрэ зэхэтэхы.

Пчыхьэзэхахьэр къэшъуакIохэм къагъэбаигъ. Адыгеим инароднэ артистэу, Грузием изаслуженнэ артистэу Исупэ Аслъан ыгъэуцугъэ къашъохэр артистхэм дахэу къашIыгъ. У. Тхьабы­сымэм иорэдышъохэм атехыгъэ адыгэ лъэпкъ къашъохэм узыIэ­пащэ. Залым чIэсхэр Iэгу афытеощтыгъэхэ къодыеп. Пчэгум къихьанэу, уджынэу фэягъэр пшIы пчъагъэ мэхъу.

Зэфэхьысыжь кIэкI

Камернэ музыкальнэ театрэм ихудожественнэ пащэу, Урысыем ыкIи Адыгеим искусствэхэмкIэ язаслуженнэ IофышIэшхоу Сулеймэн Юныс къызэрэтиIуагъэу, мэфэкIхэм яшIуагъэкIэ зэхахьэ­хэр нахь гъэшIэгъон мэхъух. Те­атрэр щыIэныгъэм иIотакIу.

Оркестрэм идирижер шъхьаIэу, Адыгеим изаслуженнэ артистэу Аркадий Хуснияровым зэрилъы­тэ­рэмкIэ, произведение зэфэшъхьафхэр зэIукIэгъум щызэхахы­гъэх. Зэгъэпшэнхэр зышIыгъэхэр зэхэщакIохэм афэразэх. Исупэ Аслъан кIэу ыгъэуцугъэ къашъо­хэм къащыуцущтэп. Искусствэм цIыфыр зэрипIурэр иIофшIагъэ хелъагъо.

МэщфэшIу Нэдждэт, ЕмтIылъ Юсыф, купышхо хъурэ бзылъфыгъэхэм къызэрэтаIуагъэу, искус­ствэ лъагэр цIыфхэм дэгъоу къагурэIо, залым чIэкIыжьхэзэ зичэзыу зэIукIэгъухэм ягупшысэх.

Пчыхьэзэхахьэр къызаухым, Камернэ музыкальнэ театрэм итхылъ дэтхагъэр макIэп. Зэхахьэр агу рихьыгъ.

Сурэтхэр пчыхьэзэхахьэм къыщытетхыгъэх.

 
 
 
( 0 Голосов ) 
Категория: пресса о театре
Просмотров: 108
Печать

ШIулъэгъур къабзэу къаухъумэ

 
 

Камернэ музыкальнэ театрэу Хьанэхъу Адамэ ыцIэ зыхьырэм ипчы­хьэзэхахьэхэр тшIогъэ­шIэгъоных, цIыфыбэ яплъы. «Фанфан, ­Тюльпан ыкIи Аделина» зыфиIорэ къэгъэ­лъэгъоным лIэуж зэфэ­шъхьафхэр зэфищагъэх.

Владимир Старчевскэм уры­сыбзэкIэ зэригъэфагъэм техыгъэ театральнэ къэгъэлъэгъоныр режиссерэу Сулейман Юныс ­ыгъэуцугъ. Франциер Европэм щы­кIорэ зэо-банэхэм зэрахэлажьэрэм, къэралыгъохэр зэрэзэпэуцухэрэм яхьылIэгъэ къэгъэ­лъэгъоныр гууз-лыузхэм япхы­гъэп. Пачъыхьэм икъулыкъу­шIэ­хэм, шIулъэгъу къабзэм лъы­хъурэ пшъашъэм, псэлъыхъоу ащ иIэм изекIуакIэхэр гурыIогъуае зэрэхъухэрэм, нэмыкIхэм уагъэ­щхы, уагъэгупшысэ.

Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артистхэу Ирина Кириченкэмрэ Виктор Марковымрэ роль шъхьаIэхэр къашIых. Аделинэ пачъыхьэм зэрэIукIагъэм, шIулъэгъуныгъэу Фанфан фи­шIы­гъэр къызэриухъумэрэр къэ­гъэ­лъэгъоным IупкIэу къыщытыгъ. И. Кириченкэр артисткэ къызэрыкIоп, урысыбзэкIи, адыгабзэкIи орэдхэр къеIох. Мюзиклэу тыкъызытегущыIэрэм И. Кириченкэм иIэпэIэсэныгъэ къыщызэIуехы. Джанэу щыгъыр «къегъэгущыIэ». Къат заулэ хъу­рэ унэм зэрэщызекIорэм, па­чъыхьэм зэрэIукIэрэм артисткэм  инэшанэхэр къащегъэлъа­гъох.

Виктор Марковым Фанфан ироль къышIызэ, шIулъэгъу шъыпкъэм гукIэ ухищэ шIоигъоу шIы­кIэхэм алъэхъу. Гъэрэу заубытым, аукIынэу унашъо зашIым, нэмыкI хъугъэ-шIагъэхэм гур агъэ­узырэп. Комедием нахь пэбла­гъэу мюзиклэр зэрэгъэпсыгъэм фэшI щыIэныгъэм хэхъухьан ылъэкIыщтыр зэогъапшэ.

Пачъыхьэм ироль къешIы артистэу Давид Манукьян. Плъыр-стырым пачъыхьэр хэтэу уна­шъоу ышIыхэрэм къатегущыIэ зыхъукIэ, артистым макъэр, зе­кIокIэ амалхэр зэригъэфедэхэрэм лъэхъанэу къыIуатэрэм гукIэ уахещэ.

НэбгыритIур зэпэуцугъ, топ­хэм­кIэ зэзэонхэшъ, нахь лъэшыр къыхахын ямурад. Артист­хэм едзыгъохэр къызэрашIыхэрэм «удехьыхы». Топхэр заом зэрэщагъэфедэхэрэ шIыкIэм мэхьанэ ептын фаеу чIыпIэ уефэ.

Режиссерым шIукIэ фэтэлъэ­гъу зэгъэпшэнхэр ышIыхэ зы­хъукIэ, къэгъэлъэгъоныр пшысэм фэмыдэу зэригъэпсыгъэр. Шъыпкъэ, Фанфанрэ Аделинэрэ кIэ­ухым зэIокIэх, яшIулъэгъу зэда­гощыным зэрэфэкIуагъэхэр къа­гъэлъагъо. Ар къыдэплъытэми, къэшъуакIохэм, орэдыIохэм узы­Iэпащэн алъэкIы. Пшъэшъэ къэ­шъуакIохэр зэкIужьхэу фэпа­гъэх, ищыгъэх. Пчэгум къызи­хьэхэкIэ нэгушIох, искусствэ лъагэм псэ къыпагъакIэ. Ящы­гъынхэр къя­фызэкIыгъэх, шхъон­тIашъох, нэ­фы­нэу къатепсэрэм ядэхагъэ нахь хегъахъо.

Адыгеим инароднэ артистэу Исуп Аслъан къашъохэр ыгъэуцугъэх. Оркестрэм идирижерыр Андрей Семеновыр ары. Бэрзэдж Светлан, Аркадий Хусния­ровыр оркестрэм хэтыгъэх, мю­зиклэр агу рихьыгъэу къытаIуагъ.

Артистхэу Михаил Арзумановыр, Владислав Верещако, Елена Лепиховар, Надежда Максимовар, Александр Степановыр, нэ­мыкIхэри искусствэр къэзыгъэ­баихэрэм ащыщых.

Урысыем, Адыгеим искусст­вэхэмкIэ язаслуженнэ IофышIэ­шхоу, камернэ музыкальнэ театрэм ихудожественнэ пащэу Сулейман Юныс къызэрэ­тиIуа­гъэу, нэмыкI къэгъэлъэгъонхэр Мыекъуапэ, республикэм ирайонхэм ащыкIощтых.

Сурэтыр пчыхьэзэхахьэм къыщытетхыгъ.

 
 
( 0 Голосов ) 
Категория: пресса о театре
Просмотров: 152
Печать

o_200_200_16777215_00_images_2016_12_01_111.JPG

На сцене Камерного музыкаль­ного театра с аншлагом прошла премьера спектакля «Табунщик и гордая девушка». Актеры, опираясь на богатство культурного наследия черкесов, смогли перенести зрителей в эпоху настоящих страстей — таких, что сердце замирало у каждого, кто находился в зале. О секретах успеха пьесы, созданной по мотивам повести Тембота Керашева, рассказал ее автор и режиссер-постановщик — заслуженный деятель искусств России и Республики Адыгея, художественный руководитель театра Юнус ­Сулейманов.
— Юнус Ибрагимович, в первую очередь поздравляем вас с замечательной премьерой спектакля, который, надеемся, еще не раз порадует майкопчан и всех жителей республики. Расскажите, как пьеса появилась на подмостках вашего театра?
— Написание и постановка были инициированы Министерством культуры РФ в рамках конкурса по поддержке современной драматургии, организованного департаментом государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России. Его цель — оказание содействия отечественным театрам в сценическом воплощении новых произведений российских драматургов. Идея создания этой пьесы у меня появилась уже давно, были определенные наработки. Узнав о конкурсе, я занялся ею вплотную — несколько  бессонных ночей, и в итоге пьеса отправилась в Москву.
— Для участия в конкурсе были определенные условия?
— Да, их было несколько. На конкурс принимались заявки театров, включивших произведение современных российских драматургов в план своей постановочной деятельности. Рассматривались вновь созданные пьесы, которые ранее не ставились на театральной сцене. Не принимались к рассмотрению произведения, написанные более 15 лет назад.
Всего в департамент государственной поддержки искусства и народного творчества поступило 25 заявок от театров и театральных организаций. И мы гордимся, что в число лауреатов конкурса попала и наша пьеса, что на нас обратили внимание. Я думаю, это связано с тем, что в России уделяется большое внимание развитию и сохранению национальной самобытности.
— Почему именно произведение Тембота Керашева вы взяли за основу?
— На создание пьесы меня вдохновила повесть классика адыгской литературы Тембота Керашева «Месть табунщика». Это произведение очень близко к жанру музыкального театра, особенно его лирическая составляющая. В оригинальном сюжете две основные линии — это так называемая классовая борьба и тема любви. В моей же пьесе основной темой стала только любовь. Сделал я это осознанно: классовая борьба для нашего общества уже не актуальна, а вечные темы любви, ненависти, предательства никогда не оставляют зрителей равнодушными.
— Постановка театральной пьесы — это сложный процесс, в котором задействовано много людей. Кто работал с вами все это время?
— Конечно, я благодарен моим коллегам, с которыми работал над созданием постановки. Это талантливые люди, настоящая гордость нашей республики. В пьесе мы использовали музыку замечательного композитора Умара Тхабисимова. Художник-постановщик Рамазан Сиюхов справился со своей задачей, как всегда, идеально. Балетмейстер-постановщик — народный артист Республики Адыгея, заслуженный деятель искусств Республики Адыгея, заслуженный артист Грузии Аслан Исупов. Он ввел в спектакль завораживающие хореографические картины. Стихи песен написал народный артист РА Станислав Сиюхов. Аранжировал музыку наш дирижер — заслуженный артист Республики Адыгея Аркадий Хуснияров. Он мастерски, блестяще это сделал для нашего оркестра, вокалистов. Свой уникальный вклад в постановку внес хормейстер, народный артист Республики Адыгея Михаил Арзуманов. Все хоровые сцены и обработка этих номеров были очень убедительны.  Художник по костюмам Карина Пигасова тоже провела огромную, кропотливую работу.
— Расскажите об актерах, задействованных в постановке. Они сразу прониклись вашей идеей?
— Вся труппа работает с удовольствием, с полной отдачей. Главные действующие лица пьесы как на мой взгляд, так и на взгляд зрителей, справились со своими задачами. Роль гордой девушки Суры играет заслуженная артистка Республики Адыгея Ирина Кириченко. Она сумела создать очень обаятельный, многогранный образ. Перед тем, как приступить к репетициям, актриса долго готовилась: ходила в музеи, занималась хореографией, чтобы впитать в себя дух того времени, максимально приблизиться к образу девушки-черкешенки. 
Главного героя табунщика Лаукана играет ведущий солист Кабардино-Балкарского государственного музыкального театра Рустам Абаноков — прекрасный бархатный баритон, очень обаятельный, талантливый актер и вокалист. 
Органично вписался в роль друга героя Рамазана Николайс Арещенко. В нашем театре он работает только второй год и роль сделал профессионально. Украшением всей постановки стала работа артистов балета.
Также в постановке принял участие ансамбль «Ащэмэз» (руководитель Асиет Бастэ). Ребята здорово пели и танцевали.
В общем, могу сказать, премьера прошла с успехом. Планируем показывать  спектакль во всех районах республики и мечтаем о гастролях в Нальчике и Черкесске. 
Елена Слажнева.
газета "Майкопские новости"

 
( 0 Голосов ) 
Категория: пресса о театре
Просмотров: 159
Печать
 
( 0 Голосов ) 
Категория: пресса о театре
Просмотров: 199
Печать

Шахъом пшъашъэр къепэгэкIа

 
 

Адыгэ Республикэм ия 25-рэ илъэс, республи-кэм культурэмкIэ иапэрэ министрэу, Камернэ музыкальнэ театрэм ыцIэ зыхьэу Хьанэхъу Адамэ къытхэтыгъэмэ, ыныбжь илъэс 70-рэ зэрэхъущтыгъэм фэгъэхьыгъэу КIэрэщэ Тембот ытхыгъэм техыгъэу «Шахъомрэ пшъэшъэ пагэм-рэ» зыфиIорэ театрализованнэ къэшIыныр апэ-рэу урысыбзэкIэ Мыекъуапэ къыщагъэлъэгъуагъ.

dsc_1037Урысыемрэ Адыгеимрэ искусствэхэмкIэ язаслуженнэ IофышIэшхоу, Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Камернэ музыкальнэ театрэу А. Хьанэхъум ыцIэ зыхьырэм ихудожественнэ пащэу Сулеймэн Юныс 2016-рэ илъэсым пьесэр ытхи, Урысые Федерацием культурэмкIэ и Министерствэ зэхищэгъэ изэнэкъокъум хэлэжьагъ. Нэбгырэ 25-мэ яIофшIагъэ зэхэщакIохэр зыхэплъэхэм, Ю. Сулеймэныр Грантыр къыдэзыхыгъэмэ ащыщэу я 2-рэ чIыпIэр къыфагъэшъошагъ.

Пьесэр музыкальнэ театрэм щагъэуцуным фэшI Урысыем культурэмкIэ и Министерствэ мылъкукIэ IэпыIэгъу къафэхъугъ. Сулеймэн Юныс къэгъэлъэгъоным ирежиссерэу зэрэщытым шIуагъэу къыхьыгъэр тинэрылъэгъу. Адыгэ Республикэмрэ Къэбэртэе-Бэлъкъарымрэ яартистхэр едзыгъуитIу хъурэ къэшIыным хэлэжьагъэх, искусствэм пыщагъэхэр зэхэщакIохэм агъэгушIуагъэх.

Оркестрэм ипащэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артистэу Аркадий Хуснияровым, къашъохэр зыгъэуцугъэу, Грузием изаслуженнэ артистэу, Адыгеим инароднэ артистэу Исуп Аслъан, орэдыIохэм Iоф адэзышIагъэу, Адыгеим инароднэ артистэу, композиторэу Михаил Арзумановым, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ сурэтышIэу Сихъу Рэмэзан, нэмыкIхэу къэгъэлъэгъоным игъэуцун хэлэжьагъэхэм Iофыгъошхо агъэцэкIагъ.dsc_1008

Къэбэртэе-Бэлъкъарым и Къэралыгъо музыкальнэ театрэ иартистэу Абэнэкъо Рустам шахъоу Лэукъанэ ироль къешIы. Пшъэшъэ пагэу Сурэ игупшысэхэр, ищыIэкIэ-псэукIэ пчэгум къыщызэIузыхырэр Адыгеим изаслуженнэ артисткэу Ирина Кириченкэр ары. Пщыгъот ныбжьыкI, оркъхэм ащыщ, ролыр Бэгъ Алкъэс къешIы. Спектаклэм хэтых артистхэу Николай Арещенкор, Елена Лепиховар, ЛIые Беллэ, Евгения Поляковар, Кобл Зуретэ, Светлана Корнеевар, Уджыхъу Руслъан, Шъэукъуй Айдэмыр, Владислав Верещако, ансамблэу «Ащэмэзым» иорэдыIохэр, пащэр Адыгеим культурэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу Бастэ Асыет, театрэм икъэшъуакIохэр.dsc_0899

Нэбгырабэ зэрэхэлажьэрэм къэгъэлъэгъоныр къегъэбаи. Лэукъанэ шахъо. Пшъашъэу шIу ылъэгъурэм гупшысэу фыриIэр шъхьэихыгъэу реIо: «Сэ унэ сиIэп, сиунэр мэзыр ары». Пщыгъот оркъ кIал, мылъкум щыкIэрэп. Пшъашъэм къыдэшъонэу пчэгум къытырещэшъ, ошIэ-дэмышIэу етхъо, ытыгъун имурадэу рехьыжьэ. Лэукъанэ лIыгъэр, адыгагъэр ишапхъэхэу оркъым пэуцужьы, пшъашъэр къытырехыжьы, цIыфхэм кIуапIэ амышIырэ мэзым икуупIэ ещэ…

Артистхэм ярольхэр узыIэпащэу къашIых. Адыгэ шъуашэхэр ащыгъхэу, лъэгъупхъэхэу щытых. Гум ихъыкIырэр, шIулъэгъу къабзэр орэдхэмкIэ къаIуатэ. Къашъом псэ къыпызыгъэкIэрэ артистхэм зэгъэпшэнхэр уагъэшIых. Пшъэшъэ пагэм гукIэ гъусэ уфэхъущта? Шахъом изекIуакIэхэм пкъынэ-лынэхэр зэлъакIу, ау загъорэ амалынчъэу къызэрэлъагъорэм удехьыхы, ныбджэгъухэм узыфащэ.

Адыгэ шэн-хабзэхэр зэкIэми апшъэ зыпшIхэкIэ, шIулъэгъум ишъэфи, иджэмакъи зэхэпхыхэ пшIоигъу. Композиторэу Тхьабысымэ Умарэ ипроизведениехэр, Сихъу Станислав иусэхэр къэгъэлъэгъоным дештэх. Хъугъэ-шIагъэхэм якъызэIухын ухащэ… Апэрэу къагъэлъэгъуагъэм щыкIагъэ фэмыхъугъэу тIорэп. Режиссерым пшъэрылъ хэхыгъэу зыфишIыжьыгъэр къызэрэдэхъугъэр къыхэдгъэщызэ, иIофшIагъэ лъигъэкIотэнэу фэтэIо.dsc_1060

Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иминистрэу Къулэ Мыхьамэт, министерствэм иотдел ипащэу Шэуджэн Бэлэ, Хьанэхъу Адамэ ышнахьыжъэу Руслъан, ишъхьэгъусэу Асыет, къэгъэлъэгъоным еплъыгъэхэу Михаил Арзумановым, КIэрэщэ Анцокъо, КIэрэщэ Андзаур, Шэуджэн Джансурэ, Шъхьаплъэкъо Къэсэй, МэщфэшIу Нэдждэт, Хьакъуй Аслъан, ЕмтIылъ Юсыф, ГъукIэлI Зухра, ГутIэ Рэмэданэ, ЛIымыщэкъо Рэмэзанэ, Борэкъо Фатимэ, Бастэ Асыет, Къэзэнэ МулиIэт, Шъхьаплъэкъо Байзэт, Чэтэо Ибрахьимэ, нэмыкIхэм къызэрэтаIуагъэу, лъэпкъ шIэжьым, шэн-хабзэхэм, пIуныгъэм яхьылIэгъэ къэгъэлъэгъонхэр тищыкIагъэх. Шытхьэлэ, Мыекъопэ районхэм къарыкIыгъэхэ урыс бзылъфыгъэхэм ягупшысэхэри тшIогъэшIэгъоных.

Режиссерым, къэгъэлъэгъоным хэлэжьагъэхэм тафэгушIо.

Сурэтхэр пчыхьэзэхахьэм къыщытетхыгъэх.

 

Страница 1 из 3

<< В начало < Назад 1 2 3 Вперёд > В конец >>
Russian Arabic English French German Greek Italian Spanish Turkish

Довольны ли Вы качеством услуг, оказываемых Камерным музыкальным театром им. А.А. Ханаху?


Рейтинг@Mail.ru